Voor initiatiefnemers

Bent u een initiatiefnemer? Hieronder vindt u enkele aandachtspunten voor de toepasbaarheid van de Ladder op uw plan.

Is er sprake van een nieuwe stedelijk ontwikkeling? Dan is uw plan Ladderplichtig.

De Ladder speelt een wezenlijke rol bij grotere nieuwe bestemmingsplannen of bepaalde typen omgevingsvergunningen. Het gaat daarbij vooral om bestemmingsplannen die een nieuw en extra beslag op de ruimte beogen. Maar het gaat ook om bestemmingsplannen waarin een functiewijziging van een zekere aard en omvang mogelijk gemaakt wordt.

Bepaal het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke ontwikkeling. Is dit groter dan de gemeente?

Als het ruimtelijke verzorgingsgebied van uw plan groter is dan de gemeentegrens, is het belangrijk te onderbouwen dat uw plan geen negatieve ruimtelijke effecten heeft op de grotere regio.

Check de haalbaarheid van uw plan. Is de behoefte te onderbouwen?

Zorg dat u uw plan op haalbaarheid onderzoekt. Zo weet u vroegtijdig of u aan een initiatief werkt dat daadwerkelijk haalbaar is voor u en voor de betrokken overheden. Achterhaal op die manier of de gemeente met wie u samenwerkt planologisch kan en gaat meewerken.

Valt uw plan buiten bestaand stedelijk gebied?

Bereid u voor op extra discussie als uw plan buiten bestaand stedelijk gebied ligt. In beginsel moet de gemeente dan vaststellen en onderbouwen dat het plan niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.

Spelen kwalitatieve elementen een rol?

Kwalitatieve elementen van de behoefte aan uw plan kunnen een rol spelen bij de Laddertoets. Daarbij kunt u denken aan bijzondere woonmilieu's die niet in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kunnen worden (zoals waterwoningen, landgoederen)  of een uitbreiding van een bedrijf op de eigen locatie of een ontwikkeling die vanwege haar bijzondere situering (zoals ontsluiting per weg, spoor en water) enkel op een specifieke locatie kan worden gerealiseerd.

Check vroegtijdig of er regionale en/of afspraken met provincie gelden.

Naast de Laddertoets moet u ook beoordelen of u plan op provinciale obstakels stuit. Sommige provincies hebben in de ruimtelijke Verordening aanvullende regels over de Ladder gesteld. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de prognose waarmee de behoefte kan of moet worden bepaald, maar ook de wijze waarop regionale afstemming dient te gebeuren.