Good practices

Hieronder zijn good practices opgenomen over de toepassing van (elementen) van de Ladder. Het gaat om voorbeelden van de Ladder op planniveau, op het niveau van visies, beleid en regionale afspraken en overig onderzoek en inspiratie.

De Ladder op planniveau

Laddermotivering Brainport Industries Campus (BIC) Eindhoven: kwalitatief concept geborgd in planregels

Het Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven werd met succes gemotiveerd door de gemeente Eindhoven. De Raad van State hechtte waarde aan het sterk weergeven van het kwalitatieve concept van dit bijzondere bedrijvenpark, de borging ervan in het plan en de planregels, de onderbouwing van de gemeente dat het concept enkel op de beoogde plek kon (en dus niet op andere bestaande of nieuwe bedrijventerreinen die planologisch beschikbaar zijn), en het motiveren dat er geen onaanvaardbare effecten op bestaande terreinen plaatsvinden als gevolg van het BIC.

Laddermotivering Snowworld Zoetermeer: afbakening ruimtelijk verzorgingsgebied, onderbouwing kwantitatieve en kwalitatieve behoefte

Voor leisurefuncties is het vaststellen van de reikwijdte belangrijk. Voor grotere leisurefuncties is de reikwijdte vaak groot. Snowworld is een voorbeeld hiervan met een reikwijdte van circa 75 km. Daardoor slaan de ruimtelijke effecten neer op een groot gebied, waardoor ze in dit geval beperkt en aanvaardbaar zijn. Verder laat deze onderbouwing  zien dat de specifieke leisurebehoefte moet worden onderbouwd waarbij een mix van kwantitatieve en kwalitatieve elementen zijn meegewogen.

Basis Laddermotivering voor woonplannen in Overijssel: concrete regionale programmering, tips en mogelijke motiveerlijnen

Voor woonplannen is voor Overijsselse gemeenten een basis Ladderonderbouwing (pdf, 437 kB) beschikbaar. Een Ladderonderbouwing vergt altijd maatwerk. De basis Ladderonderbouwing is dus geen blauwdruk maar bevat basisteksten, een beschrijving van woonprogrammering in Overijsselse regio’s en tips met mogelijke motiveerlijnen voor de Ladder. Hiermee worden regionale afspraken over de woonprogrammering concreet vertaald naar Ladderonderbouwingen op bestemmingsplanniveau. Dit helpt de Overijsselse gemeenten Ladderonderbouwingen op een vergelijkbare manier te maken en onderzoekslasten te verminderen.

De Ladder in Visies, beleid en regionale afspraken

Retailvisie Leidse regio: aanwijzen kansrijke en kansarme locaties

De Retailvisie voor de Leidse regio biedt richting voor Laddermotiveringen in deze regio. Zo zijn onder meer kansloze winkelgebieden benoemd. Dit kan helpen in het taxeren van effecten op leegstand en of deze aanvaardbaar zijn of niet.

Regionale Woon Programmering (RWP’s) West-Overijssel en Twente: gebaseerd op uitgangspunten Ladder

In West-Overijssel en Twente hebben gemeenten afspraken gemaakt over de regionale woonprogrammering, samen met de provincie Overijssel. Afspraken zijn vastgelegd in de RWP’s (pdf, 841 kB). De RWP’s zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Ladder. Zo zijn er gemeenschappelijke uitgangspunten vastgelegd over vraag (in de komende 10 jaar), het aanbod in harde bestemmingsplannen en eisen aan regionale afstemming. Gemeenten kunnen daardoor de individuele Ladderonderbouwingen voor een belangrijk deel baseren op de RWP’s, waardoor onderzoekslasten op planniveau sterk verminderd kunnen worden.

Transformatievisie en -kaart gemeente Utrecht: transformatiemogelijkheden in kaart, bouwsteen bestaand stedelijk gebied voor Ladderafweging

De gemeente Utrecht stimuleert het hergebruiken van leegstaande gebouwen en geeft hiermee op pragmatische wijze handen en voeten aan de mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied. Daarvoor is een online transformatiekaart beschikbaar. De kaart geeft de gebouwen weer die mogelijk in aanmerking komen voor transformatie tot bijvoorbeeld woningen, studenteenheden, hotel, voorzieningen en creatieve activiteiten. Een transformatie kan tijdelijk of definitief zijn.

Regionale Agenda Wonen en Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Zuidoost-Brabant: gemeenschappelijke uitgangspunten, bouwsteen voor vlotte Laddermotiveringen

In Noord-Brabant maken gemeenten afspraken over de woonprogrammering, samen met de provincie. Dit systeem zorgt ervoor dat er in principe geen planoverschotten ontstaan. In de RRO-regio's wordt hieraan verder invulling gegeven met een Regionale Agenda Wonen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de woningbouwopgave per gemeente in kaart is gebracht. Daarnaast is de plancapaciteit per gemeente in beeld gebracht, waardoor snel inzichtelijk is of er sprake is van een bepaalde behoefte in een gemeente of grotere regio. De RRO's in Noord-Brabant vormen hiermee een belangrijke bouwsteen voor vlotte Ladderonderbouwingen bij woonplannen, zie bijvoorbeeld de Regionale Agenda Wonen (pdf, 1.2 MB) voor Zuidoost-Brabant.

Inbreidingsvisie gemeente Zwolle: mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied in kaart gebracht

De gemeente Zwolle heeft een interactieve webtool ontwikkeld met alle potentiële te ontwikkelen gronden en gebouwen binnen de gemeente, onderverdeeld naar oppervlakte en omvang en zowel binnen- als buitenstedelijk. Dit is een onderdeel van de app "Zwolle Woont”. Hiermee verbindt de gemeente Zwolle op praktische wijze binnenstedelijke alternatievenafwegingen met uitleg.

Regionale Hotelstrategie en Hotelladder van de MRA

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam willen bezoekers goed spreiden en tegelijkertijd op lange termijn waken voor een overaanbod aan hotelkamers. De dynamiek in de hotelmarkt is  groot en dat vraagt om regie en regionale afstemming. Hiertoe hebben zij de regionale hotelstrategie 2016-2022 opgesteld die veel input geeft voor individuele Ladderafwegingen op (sub)regionale schaal. De Hotelladder is een hulpmiddel voor het opstellen en verbeteren van hotelinitiatieven en het lokaliseren van eventuele Ladderrisico’s.

Afwegingskader woningbouw gemeente Leeuwarden: kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte als input voor Ladderafweging

De gemeente Leeuwarden heeft een afwegingskader (pdf, 2.7 MB) ontwikkeld, dat richting geeft aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwproductie op (middel)lange termijn. Het afwegingskader geeft input voor toekomstige Laddermotiveringen.

Overig onderzoek en inspiratie

Transformatiepotentie: PBL-studie naar woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een studie gedaan naar de woningbouwmogelijkheden zijn binnen de (bestaande) stad. De studie gaat in op de vraag, welke plekken in de stad (panden en terreinen) on(der)benut zijn en geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Ook is de beschikbare ruimte in regio's vergeleken met de woningbehoefte op lange termijn. Zo geeft de studie een beeld van de mogelijkheden binnen de bestaande stad, om te de woningbehoefte te regelen.

(Her)ontwikkelingsperspectieven verblijfsrecreatie Noord-Holland-Noord

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, zeventien gemeenten en de provincie Noord-Holland, heeft Bureau ZKA Consultants de vitaliteit, marktkansen, marktruimte en het perspectief van het huidige verblijfsrecreatief aanbod onderzocht (pdf, 5 MB). Hiermee kunnen zij goede keuzes maken over het al dan niet (door)ontwikkelen van bestaande accommodaties, met onderscheid naar verschillende marktgebieden, bijbehorende identiteit/kwaliteit en het eventueel te herstructureren/transformeren aanbod, dat niet meer aansluit op de marktvraag. Het (her)ontwikkelingsperspectief biedt een kader om de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te toetsen. Daarnaast biedt het een kader om onderscheid te maken tussen aanvaardbare, autonome leegstandsontwikkelingen en onaanvaardbare leegstand.

Leegstandsmonitor Overijssel en Nederland

De leegstandsmonitor van het CBS en de provincie Overijssel geeft praktische informatie over leegstand naar wijk, buurt en gebiedstype. De monitor geeft daarmee concrete en feitelijke input voor de alternatievenafwegingen binnen bestaand stedelijk gebied. De monitor is gemaakt op basis van de BAG, BRP, WOZ en het Handelsregister.