Beleid

Structuurvisie ondergrond (ontwerp)

In de bodem ligt een enorm netwerk aan leidingen dat gas, (afval)water en stroom transporteert. Er liggen tunnels voor ons vervoer, ondergrondse parkeergarages en alle fundamenten van onze gebouwen. Daarom is een visie gemaakt op de ondergrond, om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en belangrijke functies te beschermen. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG) opgesteld. Dit deden zij in samenwerking met bedrijven, burgers, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en belangengroepen. De structuurvisie gaat over het beschermen van 2 belangrijke bronnen in de diepe bodem die voor ons hele land belangrijk zijn: voldoende goed drinkwater en (duurzame) energie.

Er staan afspraken in over nieuwe activiteiten in de diepe bodem. Dan gaat het om drinkwaterwinning uit grondwater en mijnbouw in de diepe ondergrond. Deze afspraken zijn van belang voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, overheden en bewoners. Met de structuurvisie kunnen zij bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag afwegen tegen andere functies in een gebied.

Convenant Bodem en Ondergrond 2016

In het verleden streefde men ernaar alle verontreiniging uit de bodem te halen. Zodat die weer geschikt zou zijn voor alle mogelijke gebruik. Dit bleek een onbetaalbare en dus onhaalbare operatie. De afgelopen jaren heeft een omslag plaatsgevonden in het denken over bodemkwaliteit en bodemgebruik. Met nieuwe regels moesten de problemen van de bodemverontreiniging beheersbaar worden binnen een periode van 25 jaar. Dit door bodemsaneringen beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel is zo te komen tot een effectiever bodembeleid.

Met het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015' (2009) wilde men een impuls geven aan de bodemsaneringsoperatie en veranderde het bodembeleid ingrijpend. De verantwoordelijkheden van het Rijk verschoven naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant was een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma werden de acties die volgen uit het convenant verder uitgewerkt.

Op 17 maart 2015 is er een tweede convenant getekend: Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De convenantspartijen vinden dat:

  • het eerste convenant goed heeft gewerkt,
  • er met het bodem- en ondergrondbeleid nog veel moet gebeuren en
  • ze daarbij stevig moeten samenwerken.

Kortom, volop reden om opnieuw een aantal afspraken te maken. Deze afspraken gaan onder andere over:

  • duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond
  • sanering van spoedlocaties voor 2020
  • gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingenaanpak verontreinigde regionale waterbodems
  • diffuse bodemverontreiniging