Energie

Het Rijk heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld die via diverse convenanten en akkoorden (zowel met het bevoegd gezag, bedrijfsleven en marktpartijen) zijn geborgd.

Alleen via het Bouwbesluit geldt een wettelijke verplichting om bij bestemmingsplannen aandacht te besteden aan (duurzame) energie. Er zijn wel mogelijkheden beschikbaar om aandacht te besteden aan energie in het bestemmingsplan onder meer door de Energieprestatie op Locatie (EPL) en Energieprestatieadvies (EPA) en door het bieden van mogelijkheden voor de productie van duurzame energie.

Diverse duurzame en energie-efficiënte activiteiten, zoals benutting van restwarmte en warmte-/koudeopslag, bieden veel mogelijkheden om de ambities van het Rijk te halen. Architecten en stedenbouwkundige ontwerpers kunnen rekening houden met technieken gericht op (duurzame) energie door een stedenbouwkundig ontwerp zodanig op te stellen dat op een ‘passieve manier' energie wordt bespaard.

Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie is een belangrijk thema in het nationale klimaatbeleid. Gemeenten en provincies kunnen via hun ruimtelijke instrumenten een belangrijke bijdrage leveren aan een bewust gebruik van energie. Het hanteren van de principes van de Trias Energetica is zeer goed bruikbaar. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het beperken van de behoefte aan energie. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de energie die toch nodig is op duurzame wijze kan worden opgewekt. De derde stap in de Trias Energetica is het streven naar een zo efficiënt mogelijke gebruik van energie uit de resterende fossiele brandstoffen.