Wettelijke toetsing Afwijken bestemmingsplan Veiligheid

Hier vindt u een schematisch overzicht van de wettelijke afwegingskaders voor  externe veiligheid bij de ruimtelijke toestemmingen van de Wabo.

Overzicht afwegingskader Externe veiligheid

Binnenplans Afwijken

(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 1, Wabo)

Kruimellijst2


(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo)

Buitenplans afwijken

(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3,  Wabo)

Bevi-bedrijven

Beoordeling al bij bestemmingsplan

PR: Art. 5 Bevi
GR: Art. 13 Bevi

PR: Art. 5 Bevi
GR: Art. 13 Bevi

Activiteitenbesluit-
bedrijven

Beoordeling al bij bestemmingsplan

Veiligheidsafstanden Activiteitenbesluit1

Veiligheidsafstanden Activiteitenbesluit1

Buisleidingen

Beoordeling al bij bestemmingsplan

PR: Art. 11 Bevb
GR: goede RO

PR: Art. 11 Bevb
GR: goede RO

Vuurwerk

Beoordeling al bij bestemmingsplan

Goede RO

Goede RO

Transport

PR: Art. 2 Bevt
GR: goede RO

PR: Art. 2 Bevt
GR: goede RO

PR: Art. 2 Bevt
GR: Art. 6 en 7 Bevt

1 In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten veiligheidsafstanden opgenomen. Deze afstanden moeten door het bedrijf in acht genomen worden en hebben in die hoedanigheid een plaats in de ruimtelijke onderbouwing.
2 Hieronder valt dus ook tijdelijk afwijken (Bijlage II, artikel 4, lid 11, Bor).

De wettelijke verplichtingen voor externe veiligheid kunnen het in acht nemen van grenswaarden zijn (bij plaatsgebonden risico), het in acht nemen van afstanden of om in de ruimtelijke onderbouwing een verantwoording te geven (groepsrisico).

Zie voor meer informatie Externe veiligheid: Wet- en regelgeving.