Geur veehouderij en ruimtelijke planvorming

Veehouderijen veroorzaken geur door bijvoorbeeld de dierenverblijven, mestbassins, mestverwerking, productie en opslag van voer. Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt daarom ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Daarnaast kan geurhinder leiden tot psychische klachten, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Vanwege de geurbelasting op een gebied kan het woon- en leefklimaat onvoldoende zijn om bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Geur van veehouderijen heeft dus gevolgen voor het leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de ruimte.

Biggetjes

Gevoelige functies

Woning platteland

Voor geurgevoelige functies in het ruimtelijk spoor kan worden aangesloten bij de definities van het milieuspoor. Voor plattelands-woningen gelden afwijkende regels.

Maatregelen

Opslagmestventilatie

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Omgekeerde werking

Woningen platteland

Maak bij het aantonen van een goede ruimtelijke ordening gebruik van de milieuwetgeving. Dit is de zogenaamde ‘omgekeerde werking’.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Bestemmingsplannen ma- ken enerzijds hinderbron-nen mogelijk en anderszijds gevoelige functies.

Beleid en wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en de wetgeving voor geur en veehouderijen.

Verwijzingen

Wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.