Gevoelige functies

Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat geurgevoelige functies in relatie met veehouderijen definieert. De Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit hebben wel definities. Hierbij kan worden aangesloten.

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij regelt het toetsingskader voor de beoordeling van geur vanuit dierenverblijven bij vergunningverlening van veehouderijen. In de Wet geurhinder en veehouderij wordt gesproken van geurgevoelige objecten. De definitie voor een geurgevoelig object luidt als volgt:

'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.'

Een uitleg van deze definitie staat in de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij.

Activiteitenbesluit

Voor de niet vergunningplichtige bedrijven zijn de eisen voor geurhinder vanuit dierenverblijven in het Activiteitenbesluit opgenomen. Deze zijn grotendeels hetzelfde als in de Wgv.

Het Activiteitenbesluit stelt ook eisen voor het voorkomen of beperken van geurhinder door andere bronnen dan dierenverblijven, zoals de opslag van mest en het bereiden van brijvoer. Ook voor de andere geurbronnen wordt in het Activiteitenbesluit (via de begripsbepalingen) het begrip geurgevoelig object uit de Wgv gehanteerd.