Gevoelige functies

Welke functie gevoelig is, is afhankelijk van het type leiding. Door beschadiging van leidingen kan een risico ontstaan in de omgeving. Dit geldt voor buisleidingen met een veiligheidszone. Ook andere leidingen hebben een aandachtszone, zoals bovengrondse hoogspanningslijnen.

Bovengrondse hoogspanningslijnen

In adviezen van het rijk van 2005 (pdf, 36 kB) en 2008 (pdf, 1 MB) is aangegeven dat onder gevoelige functies woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen worden verstaan. Het gaat hierbij om functies waar kinderen (tot 15 jaar) langdurig verblijven. Hierbij behoren ook de erven bij woningen en buitenruimten bij scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.

Locaties waar kinderen kort verblijven, zijn geen gevoelige functie. Het gaat bijvoorbeeld om sportvelden, speeltuinen, zwembaden en dergelijke.

Buisleidingen

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten moeten beschermd worden tegen de externe veiligheidsrisico's van buisleidingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om woningen, gebouwen met minder redzame personen en gebouwen met grote aantallen mensen.

De risico's treden alleen op als de leidingen beschadigd worden. Daarom moeten deze leidingen beschermd worden.

Overige leidingen

Bij de overige leidingen zijn er geen vaste gevoelige functies. Beschadiging van de leiding moet worden voorkomen. Bij beschadiging kunnen mensen in de directe omgeving risico lopen, bijvoorbeeld door heet water of gas. Maar ook kan hinder opstreden als bijvoorbeeld de stadsverwarming uitvalt, et cetera.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?