Bestemmingsplan

Voor het aspect leidingen in bestemmingsplannen zijn de volgende zaken van belang:

  • Inventarisatie leidingen
  • Regeling in het bestemmingsplan
  • Mer-plicht of merbeoordelingsplicht

Inventarisatie leidingen

Inventariseer bij het opstellen van het bestemmingsplan of er planologische relevante leidingen in of bij het plangebied liggen. Dit geldt bij alle bestemmingsplannen, dus bij:

  • actualiseringsplannen
  • bestemmingsplannen voor wijziging of aanleg van leidingen
  • bestemmingsplannen voor nieuwe gevoelige functies

Hier vindt u meer informatie over planologisch relevante leidingen.

Via een zogenaamde klic-melding kan de ligging van de aanwezige leidingen in beeld worden gebracht.

Regeling in het bestemmingsplan

Bepaal wat het effect van de leiding is op de omgeving. Welke afstand is van belang om ervoor te zorgen dat het risico voor gevoelige functies beperkt wordt? En stem de regeling in het bestemmingsplan hierop af.

Hoogspanningslijn: magneetveldzone

Bij hoogspanningslijnen geldt, dat zoveel mogelijk vermeden moet worden dat gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone van 0,4 microTesla komen te liggen.

Meer informatie over hoogspanningslijnen en het bestemmingsplan vindt u hier:

  • Realiseren van een nieuwe gevoelige functie bij een hoogspanningslijn
  • Het realiseren/wijzigen van een hoogspanningslijn

Buisleidingen: plaatsgebonden risico en groepsrisico

Bepaal bij buisleidingen voor gevaarlijke stoffen de plaatsgebonden risico contour. Hierbinnen zijn geen gevoelige functies mogelijk. Voor het groepsrisico moet een verantwoording plaatsvinden. Als hieruit maatregelen volgen, worden deze zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan.

Een buisleiding voor gevaarlijke stoffen wordt opgenomen op de verbeelding via een dubbelbestemming. De dubbelbestemming valt samen met de plaatsgebonden risicocontour. In de regels worden beperkingen opgenomen voor de bouwmogelijkheden en werkzaamheden binnen de dubbelbestemming.

Meer informatie over buisleidingen en het bestemmingsplan vindt u hier:

Overige leidingen

Bij overige leidingen die bevoegd gezag planologisch relevant vindt, is de zakelijk rechtstrook van belang.  Aan weerszijden van een relevante leiding is meestal sprake van een zakelijk rechtstrook. Privaatrechtelijk is dan geregeld dat een binnen een bepaalde afstand van de leiding geen bebouwing mag komen. Dit kan vertaald worden in het bestemmingsplan. De leiding en de zakelijk rechtstrook krijgen dan een dubbelbestemming. In de regels van het bestemmingsplan staan de beperkingen voor de bouwmogelijkheden en werkzaamheden.

Mer-plicht of merbeoordelingsplicht

Bij de aanleg of wijziging van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen of hoogspanningslijn kan er sprake zijn van mer-plicht of merbeoordelingsplicht. Dit hangt af van:

  • de lengte en diameter van de buisleiding
  • de lengte en het voltage van de hoogspanningslijn

In het Besluit m.e.r. staat in de C en D lijst welke activiteiten mer- of merbeoordelingsplichtig zijn. Ga met de mer-scan na of een dergelijke verplichting aan de orde is. Als het noodzakelijk is een MER-rapport of merbeoordelingsnotitie op te stellen, stem dan de onderzoeken af op het gewenste detailniveau van het bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?