Beleid en wet-en regelgeving

Hier leest u informatie over het beleid en de wet- en regelgeving bij buisleidingen, hoogspanningslijnen en overige leidingen.

Buisleidingen

Beleid buisleidingen

De Structuurvisie Buisleidingen (pdf, 9.1 MB) is een visie van het Rijk. Hiermee wil het Rijk voor de komende 20 tot 30 jaar ruimte reserveren voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om ondergrondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën, die provinciegrens- en vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. De Structuurvisie geeft een hoofdstructuur van verbindingen aan. Hierlangs moet ruimte worden vrijgehouden, om ook in de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang mogelijk te maken.

De Structuurvisie Buisleidingen is het vervolg op het Structuurschema Buisleidingen uit 1985.

Wet- en regelgeving buisleidingen

De juridische doorwerking van de Structuurvisie Buisleidingen is opgenomen in het Barro en Rarro. In het Barro (Titel 2.9. Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) staat dat bij bestemmingsplannen stroken vrijgehouden moeten worden voor de buisleidingen. Het gaat hierbij om vrijwaren en niet om bestemmen.

In het Rarro (Paragraaf 4. Voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) zijn de voorkeurstracés voor buisleidingen opgenomen. Gemeenten die te maken hebben met leidingsstroken zijn verplicht om bij bestemmingsplannen rekening te houden met toekomstige leidingen op hun grondgebied. Voorkomen moet worden dat er nieuwe belemmeringen ontstaan.

In het Barro is aangegeven dat aan weerszijden van de voorkeurstracés een zoekgebied geldt van 250 meter. Daarbinnen kan de gemeente de ligging van het buisleidingen tracé bepalen. Mits het tracé aansluit op het voorkeurstracé bij de naastliggende gemeenten en het tracé dezelfde breedte heeft als de breedte van het grootste deel van het tracé.

Meer informatie over beleid en wet- en regelgeving vindt u bij Buisleidingen.

Hoogspanningslijnen

Beleid hoogspanningslijnen

Op basis van de informatie en vanuit het voorzorgbeginsel, heeft het rijk (voormalig ministerie van VROM) met een brief d.d. 3 oktober 2005 (pdf, 36 kB) gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd. Het advies is om nieuwe situaties waarbij kinderen worden blootgesteld aan magneetveld hoger dan 0,4 microTesla (jaargemiddelde) zoveel mogelijk, te vermijden.

Op 4 november 2008 is een brief gestuurd met een toelichting op het beleid en de gebruikte begrippen.

Uit de huidige wetenschappelijke informatie blijkt dat er een zwakke statistisch significante correlatie is. Maar niet dat er een causaal verband bestaat tussen het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en het optreden van leukemie bij kinderen.

Hoewel niet helemaal zeker, zijn er aanwijzingen dat de verhoging van het risico te maken heeft met het verhoogde magnetische veld in de bij hoogspanningslijnen. De grenswaarde waarboven het risico toeneemt, ligt in de buurt van 0,4 microTesla. Informatie over het mechanisme waardoor het magnetische veld leukemie zou veroorzaken is tot nu toe, ondanks de vele onderzoeken, niet bekend.

Meer informatie vindt u bij Beleid hoogspanningslijnen.

Wet- en regelgeving hoogspanningslijnen

Door wijziging van de woningwet is een deel van de bouwverordening vervallen. Het gaat om de stedenbouwkundige bepalingen. Daarbij horen ook de bepalingen over hoogspanningslijnen.

In de modelbouwverordening stond dat het verboden is bouwwerken te bouwen binnen een afstand van 6 meter van de draden voor stroomgeleiding. Bij het bepalen van deze afstand moest rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de draden door de wind. Het artikel gold niet bij bouwwerken die bij de hoogspanningslijn zelf horen.

Als het gewenst is om wat te regelen over hoogspanningslijnen, dan moet dit in het bestemmingsplan komen.

Overige leidingen

Er is geen milieuregelgeving op het gebied van de overige leidingen. De afweging over nieuwe leidingen of  nieuwe gevoelige functies bij een leiding vindt plaats in het kader van de Wro of Wabo.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing voor een omgevingsvergunning moet aangetoond worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Leidingen en de zakelijk rechtstrook

Op basis van het privaatrecht is er aan weerszijden van een planologisch relevante leiding meestal sprake van een zakelijk rechtstrook. Hierbinnen is dan vaak geregeld dat er een strook grond aan weerszijden van de lijn moet worden vrijgehouden van bebouwing.

De breedte van deze vrij te houden zakelijk rechtstrook hangt af van:

  • de capaciteit en de uitvoering van de hoogspanningslijn of
  • de diameter / druk van de leiding.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?