Gevoelige functies

Bij het aspect kunstmatige verlichting in het ruimtelijk spoor gaat het om:

  • bescherming tegen verstoring door licht (van natuur),
  • lichthinder voor mensen en
  • donkertebescherming (het donkere landschap).

Kunstmatige verlichting heeft op verschillende manieren invloed op het ruimtelijk domein. Dat heeft zijn weerslag in wat als kwetsbare of gevoelige functies kan worden gezien.

Verstoring

Kunstmatige verlichting in de nacht kan het leven van planten en dieren verstoren. Alle typen functies die nodig zijn voor de habitat van planten en dieren kunnen in principe aangemerkt worden als gevoelige functies. Over het algemeen hebben we het dan over natuur-, agrarische of recreatieve bestemmingen. De wettelijke kaders uit de Wet natuurbescherming bepalen dan of een bepaalde situatie bescherming behoeft.

Lichthinder

Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat lichtgevoelige functies definieert. De bescherming gaat via de invulling van een "goede ruimtelijke ordening" (Wro/Wabo). Bij hinder door licht zal het feit dat mogelijk mensen langdurig aanwezig zijn, bepalend zijn of een bestemming als gevoelig kan worden beschouwd.

Donkertebescherming

Het beschermen van de omgeving tegen kunstmatige verlichting heeft te maken met de omgeving (het landschap) als geheel en kan niet strikt gekoppeld worden aan bepaalde specifieke gevoelige functies.