Maatregelen

Betrek ecologen vroeg in het planproces. Dit is belangrijk om de ‘groene’ wet- en regelgeving goed in het bestemmingsplan te vertalen. Ecologische kennis is belangrijk om bestaande en potentiële ecologische waarden in beeld te brengen. Maar ook om eventuele effecten van ruimtelijke ingrepen op de ecologische waarden te beoordelen.
Plaatselijke natuurorganisaties beschikken ook over veel ecologische informatie. Maak daar gebruik van.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om beschermde natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur vast te leggen op de verbeelding en in de regels. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • een gebruiksverbod (bijvoorbeeld voor lawaaisporten) of
 • vergunningenstelsel (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden zoals ontgravingen, wegverhardingen en het scheuren van grasland).

Andere mogelijke maatregelen zijn:

 • in beeld brengen en behouden van waardevolle natuur
  Voorkom bebouwing van waardevolle natuurgebieden met functies als woningbouw, bedrijven, recreatievoorzieningen, infrastructuur en dergelijke;
 • buffering van waardevolle natuur
  Houdt een bufferzone aan tussen natuur(gebieden) en andere functies om de belangen van de natuur te waarborgen. Voorkom dat hier functies komen, die de natuur nadelig kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan: 
  • bepaalde bedrijvigheid en intensieve recreatie (geluidemissie, luchtverontreiniging en verkeer),
  • intensieve veehouderij (stikstofemissie en ammoniak) en
  • infrastructuur (geluid en barrièrewerking voor de fauna)
 • in beeld brengen en behouden van waardevolle cultuurlandschappen (nationale landschappen)
  Door hier voldoende aandacht aan te besteden, blijft het karakter van het landschap behouden blijft. Dit kan bijvoorbeeld door:
  • goed na te denken over de locatie van infrastructuur of
  • door aan bebouwing eisen te stellen, zoals aan de maximale bouwhoogte of het maximale bouwvolume
 • aanleggen van een stedelijke groenstructuur (een ecologische netwerk in de stad)
  Verbetering van de ecologische kwaliteiten door:
  • aanleggen van nieuwe natuur,
  • verbindingen tussen parken en watergangen en
  • verbindingen tussen natuur in het stedelijk gebied en natuur in het aansluitende landelijke gebied.