Gevoelige functies

Bij het aspect trillingen in het ruimtelijk spoor gaat het meestal om bescherming tegen trillingshinder bij personen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van verstoring van activiteiten door trillingen (bijvoorbeeld laboratoria of computercentra).

Hinder door trillingen

Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat trillingsgevoelige functies definieert. Bescherming gaat via de Wro/Wabo (invulling van een "goede ruimtelijke ordening"). Bij de afbakening van trillingsgevoelige functies kan over het algemeen aansluiting gezocht worden bij het milieuspoor (zoals het Activiteitenbesluit).

In het Activiteitenbesluit wordt voor de aanwijzing van trillingsgevoelige gebouwen verwezen naar de geluidgevoelige gebouwen van de Wgh. Het gaat dan omwoningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, en kinderdagverblijven. Voor meer informatie zie Geluidsgevoelige objecten in het kader van de Wgh.

Net als bij het aspect geluid zijn in specifieke gevallen ook trillingen bij andere bestemmingen relevant. Bijvoorbeeld waar mensen langdurig verblijven. In de Meet- en beoordelingsrichtlijn Trillingen: Deel B, Hinder voor personen in gebouwen worden voor verschillende gebouwfuncties toetsingswaarden gegeven. Het gaat om de volgende gebouwfuncties:

  • wonen
  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kantoor
  • bijeenkomsten

Verstoring door trillingen

Het gaat niet alleen om trillingshinder voor personen.  In het kader van een goede ruimtelijke ordening trillingen kunnen trillingen ook een rol spelen als bepaalde functies gevoelig zijn voor verstoring door trillingen. Zo kan bijvoorbeeld het ruimtelijk mogelijk maken van een puinbreker vlak naast een computercentrum reden zijn voor een beschouwing van het aspect trillingen.