Gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling kan zich kenmerken door een combinatie van verschillende functies, zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur. In het algemeen is er sprake van een zekere mate van complexiteit door bijvoorbeeld de ligging en het grote aantal belanghebbenden.

Bij de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft hanteren ze de specifieke definitie: 'gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied'.

Gebiedsontwikkeling is bij uitstek een integraal proces, waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar afgewogen worden. Het uiteindelijke resultaat moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.

Klassieke gebiedsontwikkeling
Er zijn verschillende vormen van gebiedsontwikkeling. De meer klassieke, integrale vorm heeft een projectmatige grootschalige aanpak met een definitief eindbeeld en een actieve grondpolitiek. Deze vorm biedt weinig ruimte voor initiatieven van derden en biedt weinig flexibiliteit. De overheid heeft in deze vorm een exploiterende en risicodragende rol.

Organische gebiedsontwikkeling
Een meer moderne vorm van gebiedsontwikkeling is de organische gebiedsontwikkeling. Dit gaat om een procesmatige aanpak met een open-einde karakter, waarbij ruimte is voor (kleinschalige) initiatieven van partijen. Het biedt meer flexibiliteit. De overheid heeft in dit proces een meer faciliterende rol. Organische gebiedsontwikkeling sluit wat vorm en inhoud betreft goed aan bij de gedachten van de Omgevingswet, die dit proces juridisch zou kunnen faciliteren.

U vindt hier een introductie in het proces van gebiedsontwikkeling. Hierbij staat de relatie tussen gebiedsontwikkeling, de planologische procedures en het (milieu)onderzoek centraal. Meer informatie over het proces van gebiedsontwikkeling kunt u vinden via de webpagina verwijzingen.

Wettelijke instrumenten
Ook kunt u de wettelijke instrumenten van gebiedsontwikkeling hier vinden. Het gaat dan om grondverwerving, voorkeursrecht, onteigening, agrarische herverkaveling en stedelijke kavelruil. Bij de instrumenten uit de ruimtelijke ordening vindt u de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Omgevingswet
De Ladder zal te zijner tijd met de Invoeringswet in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet komen. De instrumenten onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil, komen met de Aanvullingswet grondeigendom in de Omgevingswet.

Uw onderwerpen