Regio Noord Veluwe Tonselseveld

Kwaliteitsverlies van verouderde vakantieparken waar sprake is van een toename van niet recreatief gebruik en verkoop van voormalige huurwoningen. Met als gevolg een zeer versnipperde eigendomsstructuur en een zichtbare verloedering. Dit vormt de aanleiding voor het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe (VVP) om in actie te komen. De gemeenten Ermelo en Harderwijk en het programma VVP willen stappen zetten om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling van het Tonselseveld. Gericht op herstructurering en revitalisering van de vakantieparken. Kavelruil kan wellicht mogelijkheden bieden om de verschillende initiatieven in het gebied samen te brengen.

Update oktober 2017

Er heeft een expertbijeenkomst plaatsgevonden waarbij niet alleen de stand van zaken is besproken maar vooral ook “hoe nu verder”. Daarbij speelt de vraag welke gebiedsinformatie nodig is, evenals de analyse van de waarde van het gebied aan de hand van het toekomstperspectief. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van herstructurering en de rol van stedelijke kavelruil daarbij, en bij de inschatting van de financiële (on)mogelijkheden.

Aan het Kadaster is gevraagd om een overzicht te maken van de vormen van eigendom (eigendom, erfpacht of iets anders), welke kavel van welke eigenaar is, waar de eigenaar is ingeschreven, gemiddelde leeftijd per park, leeftijdscategorie per woning.

Aan de BNG is gevraagd om een financiële quick scan te maken van de waarde van het gebied voor en na de transformatie. Daarnaast is het de bedoeling om (mede op basis van de info van kadaster en BNG) gesprekken in de regio te voeren, waarvoor een gebiedsmakelaar zal worden aangetrokken met als opdracht om eerste verkenning te maken. De eerste gesprekken met potentiële gebiedsmakelaars zijn eind 2017 gepland.

De complexiteit van het project vergt een integrale aanpak, die het tegelijk niet eenvoudig maakt om een concreet startpunt te vinden voor de praktische toepassing van stedelijke kavelruil.

Lessons learned

  • Zorg ervoor dat de objectieve informatie (over de huidige situatie maar ook over de gewenste toekomstplannen) over het gebied op orde is voordat je gesprekken met belanghebbenden voert.
  • Zorg voor een integrale aanpak van het gebied, en kijk of tegelijk in concrete deelgebieden al kan worden nagedacht over de concrete mogelijkheden van stedelijke kavelruil.
  • Maak scherp wat je van de gebiedsmakelaar verwacht en welk mandaat je deze geeft.

Uw onderwerpen