Pilotprojecten 2018

6905 assen

Acht pilotprojecten stedelijke kavelruil

In 2018 gaan acht pilotprojecten aan de slag met stedelijke kavelruil. Deze projecten worden gevolgd en van adviezen voorzien. De resultaten van deze projecten zullen gedeeld worden.

Hart van Oosterwolde - privaat initiatief

Oosterwolde in de gemeente Oldebroek is een groeiend dorp met een rijk verenigingsleven. Om ook in de toekomst het voorzieningenniveau op peil te houden, hebben vier organisaties uit het dorp de handen in één geslagen. Deze initiatiefgroep heeft een plan opgesteld waarin de bestaande functies in de kern herschikt worden om zo tot optimalisatie van de beschikbare ruimte te komen. Ook  zullen toekomstbestendige woningen worden gebouwd. Het ruilen van de bestaande grondposities kan bijdragen aan het efficiënt realiseren van de gewenste eindsituatie.

Zaanstad - verouderd bedrijventerrein

Een verouderd bedrijventerrein met een complex grondgebruik wordt herontwikkeld tot een moderne woon-werklocatie. Het verbeteren van oost- west verbindingen en wonen aan de straat zijn twee belangrijke thema´s. Gemeente werkt samen met provincie en enkele private eigenaren aan deze opgave. Eigenaren zoeken naar een systematiek in de herontwikkeling waarbij de lasten en de lusten op een evenwichtige manier worden gedragen. Stedelijke kavelruil zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Delfzijl - wonen

De havenstad Delfzijl is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontworpen om 80.000 mensen te huisvesten; maar nu woont minder dan een derde van dat aantal in de stad. De huidige ambities van de gemeente zijn eind 2017 verwoord en vastgesteld in de Woonvisie Delfzijl en gebiedsvisie Delfzijl Noord. Uitgangspunt is om het wonen in en rondom het centrum en voorzieningencentrum Noord te versterken. Zo moet er een aantrekkelijke compacte kern ontstaan met goede voorzieningen. Hier kunnen inwoners en recreanten winkelen, wonen, werken en ontspannen. Dit gaat samen met onder meer verdunning en vergroening aan de randen van de kern Delfzijl.

Wonen in Delfzijl is ook wonen in een aardbevingsgebied. Binnenkort zal duidelijk worden welke versterkingsmaatregelen genomen moeten worden om woningen aardbevingsbestendig te maken.

In de pilot wordt nagegaan hoe het instrument stedelijke kavelruil kan worden ingezet om mede vorm te geven aan de ambities om van Delfzijl een duurzaam vitale stad te maken.

Assen - leegstand detailhandel

Het centrum van Assen wordt geplaagd door leegstand in de detailhandel. Vanuit bloedgroepen als retail, horeca, vastgoed, cultuur en toerisme, maar ook belangenorganisaties en de gemeente is een actieve bijdrage geleverd om gezamenlijk te komen tot een visie die van de huidige binnenstad weer een krachtige toekomstbestendige binnenstad maakt. Onderdeel daarvan is het segmenteren en compacter maken van de detailhandelsstructuur. Stedelijke kavelruil is een beoogd middel om ondernemingen naar het winkelhart te verplaatsen zodat ze elkaar kunnen versterken (“van buiten naar binnen aanpak”).Daarnaast richt men zich op de “interne transformatie aanpak”; waarbij wordt gekeken naar waar in het kernwinkelgebied effectief veel m2 kunnen worden teruggedrongen door in te zetten op gebiedstransformatie. Het aantrekkelijker maken van het gebied en beter aan te sluiten bij de markt.Belangrijk is dat niet alleen de grote professionele partijeneen bijdrage leveren, maar ook de kleinere ondernemers in de binnenstad.

Heemskerk - verplaatsen bedrijven

In Heemskerk wordt nagegaan of verplaatsing van bedrijven van een deel van het oudere bedrijventerrein De Houtwegen naar elders, zoals bijvoorbeeld het duurzame terrein De Trompet, mogelijk is. De vrijkomende ruimte grenst aan een woningbouwproject en kan gebruikt worden om te voorzien in de woningbouwgave van de gemeente. Naar verwachting leidt de transitie naar woningbouw tot een waardesprong. Voor eigenaren/ondernemers kan dit kansen bieden voor de optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Tijdens een ronde verkennende gesprekken bleek dat de eigenaren over het algemeen positief tegenover dit initiatief staan. Daarom wordt nu verder gewerkt aan het verhogen van de organisatiegraad. Ook worden in de volgende fase de ontwikkelmogelijkheden geschetst en financieel verkend.

Helmond - bedrijventerrein

Nadat in de 1e pilotfase de basis is gelegd voor de toepassing van stedelijke kavelruil op het bedrijventerrein Induma West, worden nu ook andere deelgebieden aangepakt. Kern blijft een samenwerking van de eigenaren gericht op de herstructurering van het terrein waarbij de gemeente zo nodig ook participeert. Bij de verdere uitwerking zal ook de juridische vormgeving door een “koepelovereenkomst” worden betrokken.

Purmerend

Beschrijving volgt

Werkendam

Voortzetting pilotproject uit 1e fase pilotprojecten (2017). Beschrijving volgt.