Broekgraaf Leerdam

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder ll, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Broekgraaf ligt in de gemeente Leerdam. De begrenzing vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling  voor het ontwikkelingsgebied Broekgraaf komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 16e tranche.

Achtergrondinformatie

De gemeente Leerdam staat voor de ontwikkeling van het woongebied Broekgraaf. Dit nieuwe woongebied moet ruimte bieden voor maximaal 1.000 woningen met bijbehorende voorzieningen zoals een verkeersontsluiting. Daarnaast wordt een ecologische zone aangelegd.  In gemeente Leerdam zijn twee Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten van de stikstofdepositie zijn van invloed op deze Natura 2000-gebieden. De geplande woningbouw is daarom vergunningplichtig op basis van de Wet natuurbescherming.

Om te voorkomen dat negatieve effecten optreden moet de gemeente Leerdam een kader voor vergunningverlening  op grond van de Wet natuurbescherming in het bestemmingsplan opnemen. De gemeente moet dit wel afstemmen met de provincie Zuid-Holland.