Dijklaan Bergambacht

Het ontwikkelingsgebied betreft de bouw van 80 tot 100 woningen in de gemeente Bergambacht.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder s, Besluit uitvoering Chw het project aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De structuurvisie van de gemeente Bergambacht wijst het gebied aan de Dijklaan 83-87 aan als te ontwikkelen woongebied. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 25 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vijfde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder s, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Op de percelen aan de Dijklaan waren van oudsher drie fabrieken gevestigd. Twee fabrieken hebben rond het jaar 2000 hun productie gestaakt. Vervolgens zijn de terreinen aangekocht door een ontwikkelaar. De gebouwen staan leeg en het gebied vertoont een verpauperde aanblik. De beoogde ontwikkeling van de woningen komt niet op gang doordat het middelste bedrijf, een timmerfabriek, nog aanwezig is. Hoewel deze fabriek maar weinig activiteit kent, blokkeert de (grotendeels theoretische) geluidcontour de nieuwbouw. Daarnaast ondervindt een deel van het gebied enige geluidoverlast van een meubelfabriek vlak buiten het te ontwikkelen gebied.

De gemeente wil de al tien jaar durende stagnatie doorbereken. Door bij het bestemmingsplan een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen kan de gemeente tot een herverdeling komen van de milieugebruiksruimte. Het gebiedsontwikkelingsplan geeft de gemeente een extra instrument in handen om te sturen op de ruimtelijke economische ontwikkeling in dat gebied in samenhang met het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit. Het bestemmingsplan kan tot stand komen vooruitlopend op de voorgenomen verwerving van de timmerfabriek.

Tot slot wordt erop gewezen dat er nog geen officiële publicaties zijn met een relatie tot de Chw en dat u meer informatie kunt vinden op de website van de gemeente Bergambacht.