Doetinchem Hamburgerbroek

Hamburgerbroek-Noord is een voormalige bedrijfslocatie ten zuiden van de historische binnenstad van Doetinchem.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder g, Besluit uitvoering Chw is het project Doetinchem Hamburgerbroek aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het plangebied wordt begrensd door de Oude IJssel, het spoortalud van Arnhem naar Winterswijk, en de C. Missetstraat. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 10 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, tweede tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder g, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het terrein zal de komende jaren transformeren van een bedrijfslocatie naar voornamelijk een woongebied (ongeveer 450 woningen) gecombineerd met commerciële voorzieningen (ongeveer 7.600 m2 brutovloeroppervlak) en een aantrekkelijk verblijfsgebied.

In het gebied zijn verschillende stappen ondernomen om de milieubelemmeringen in het gebied, die overigens van buiten het plangebied komen, op te lossen dan wel terug te brengen tot de eisen vanuit de verschillende milieuwetten. De aanpassingen variëren van bronmaatregelen (onder andere toepassing van BBT), procedurele maatregelen (bestemmingsplan, parapluherziening Geluidzone Verheulsweide etcetera), ruimtelijke en bouwtechnische maatregelen (structuur, gebruik en voorzieningen).

In het plangebied zelf is tot slot in een geluidafschermende bebouwing (kantoren) voorzien, die echter door de huidige crisis op de kantorenmarkt later zal worden gebouwd dan de woningen. Dit geeft een probleem in de fasering van de gebiedsontwikkeling. Doetinchem wil dan ook tijdelijk kunnen afwijken van de geluidsnormen, teneinde eerst de woningen te kunnen bouwen en later, maar uiterlijk binnen tien jaar na vaststelling van het gebiedsontwikkelingsplan voor Hamburgerbroek, de geluidafschermende kantoren.

Tot slot wordt verwezen naar de informatie over de (op te stellen) bestemmingsplannen op de website van Iseldoks en is daarnaast meer informatie te vinden bij de gemeente Doetinchem Hamburgerbroek.