Dorp Wijk aan Zee

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder gg, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Dorp Wijk aan Zee ligt in de gemeente Beverwijk. De begrenzing van dit gebied vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Dorp Wijk aan Zee komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 14e tranche.

Achtergrondinformatie

Het plangebied van het ontwikkelingsgebied Dorp Wijk aan Zee omvat globaal gezien de bebouwde kom van het dorp. Wijk aan Zee heeft een unieke ligging in het duinlandschap tussen Beverwijk en de Noordzeekust. Direct ten zuiden liggen de hoogovens van Tata Steel.

Door de ligging in de nabijheid van waardevolle en beschermde natuur en zware industrie moet het bevoegd gezag

  • in het bijzonder onderbouwen
  • dat een ontwikkeling geen significant effect heeft op de al zwaar belaste natuurwaarden.

Hierbij is het zo goed mogelijk benutten van de milieugebruiksruimte van belang om economische ontwikkeling mogelijk te maken. Bij de toedeling van milieugebruiksruimte loopt het bevoegd gezag erop vooruit dat een functie op een bepaald moment verdwijnt en dus geen milieubelasting meer veroorzaakt. Ook kan het bevoegd gezag maatregelen treffen die de milieubelasting terugdringen.

Door de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving ontstaat er een duurzame ruimtelijke samenhang tussen het dorp en de omgeving.

De aanwijzing als ontwikkelingsgebied maakt het mogelijk om in deze overgangsfase tijdelijk af te wijken van milieunormen, als het gebied na uiterlijk tien jaar weer aan deze normen voldoet.