Havengebied Rotterdam inclusief de Tweede Maasvlakte

Het project Havengebied Rotterdam inclusief Tweede Maasvlakte heeft betrekking op de keuze van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. om te komen tot een integraal en gebiedsgericht beheer en de exploitatie van de milieugebruiksruimte van het haven- en industriecomplex (HIC).

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder r, Besluit uitvoering Chw het project aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Havengebied Rotterdam inclusief de tweede Maasvlakte omvat het gebied van de gehele mainport Rotterdam. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 24 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vijfde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder r, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het klassieke bestemmingsplan is een ruimtelijk instrument dat niet geschikt is als beheerinstrument voor de emissies van de haven- en bedrijfsactiviteiten in het HIC. De vergunningverlening wordt gestuurd door de aanvraag voor afzonderlijke actvititeiten. Dit leidt tot een reactieve en versnipperde behandeling.

De aanwijzing tot ontwikkelingsgebied sluiit aan op de herziening van de bestemmingsplannen voor Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Maasvlakte 1 (samen met het grootste deel van het HIC). De informatie uit het milieueffectrapport voor deze bestemmingsplannen kan worden benut om invulling te geven aan het instrumentarium uit de Crisis- en herstelwet. Daarbij valt te denken aan effectiever beheer van de beschikbare geluidruimte en aan regels voor het beheer van de externe veiligheid.

Aanwijzing van een deel of onderdelen van het gebied zou afbreuk doen aan de gewenste planmatige, integrale en gebiedsgerichte aanpak. De gemeente zoekt bij de aanwijzing dus flexibiliteit in de wijze van de vergunningverlening, in principe niet in de normen zelf. In het verlengde hiervan heeft de gemeente ervoor gekozen om geudrende de looptijd van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied de randvoorwaarden te hanteren dat aan nationale en internationale milieuwetgeving wordt voldaan.

Tot slot wordt erop gewezen dat er nog geen officiële publicaties zijn met een relatie tot de Chw en dat u meer informatie kunt vinden op de website van de gemeente Rotterdam.