Vliegbasis Soest en Zeist en Soesterberg-Noord

Het ontwikkelingsgebied bevat de voormalige vliegbasis Soesterberg (gemeenten Soest en Zeist) en een woon/werkgebied ten noorden van de N237 (Soesterberg-Noord).

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder i, Besluit uitvoering Chw is dit project aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het project bevat de voormalige vliegbasis Soesterberg en Soesterberg-Noord dat ligt tussen de woonkern Soesterberg en het terrein van de voormalige vliegbasis. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 12 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

  • In het Besluit uitvoering Chw, tweede tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder i, met betrekking tot Soesterberg-Noord opgenomen.
  • In het Besluit uitvoering Chw, vierde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder i, met betrekking tot Vliegbasis Soest en Zeist opgenomen.

Achtergrondinformatie

Voormalige vliegbasis Soesterberg
In 2008 is de vliegbasis Soesterberg gesloten. Van het ruim 500 ha grote gebied blijft ongeveer 120 ha in bezit van het Ministerie van Defensie. Op dit deel van het terrein komt onder meer een nieuw Nationaal Militair Museum. De provincie Utrecht is eigenaar van het overige gebied van 380 ha. Samen met de gemeenten Soest en Zeist is een plan ontwikkeld waarin de natuur bescherming krijgt en het aanwezige militaire erfgoed behouden blijft. Het gebied wordt deels toegankelijk voor wandelen en fietsen. Om het plan financieel mogelijk te maken is op 18 ha van het gebied de bouw voorzien van 440 woningen, waarvan 275 woningen op het grondgebied van de gemeente Zeist en 165 woningen op het grondgebied van de gemeente Soest. De aanwezige geluidbelasting vanaf het nabijgelegen bedrijventerrein Soesterberg-Noord vormt een belemmering voor de woningbouw op ongeveer 5 ha van dat beoogde gebied.

Soesterberg-Noord
Het gebied is ongeveer twintig hectare groot en bevat ongeveer zeventig woningen en zeventien hectare bedrijfsterrein. In het masterplan Soesterberg is Soesterberg-Noord aangewezen als gebied waar woningen de plaats zullen innemen van een deel van de bedrijven. Deze functieverandering zal vooral in het noordoostelijk deel van het gebied worden gestimuleerd. Daarmee wordt beoogd de woonkern Soesterberg weer te verbinden met het vrijgekomen natuurgebied van de voormalige vliegbasis.
Bij het veranderen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming op een bedrijventerrein ontstaan milieuproblemen. De nieuwe woonbestemming wordt geprojecteerd in de milieuzone van de nog bestaande, naastgelegen bedrijven. Om de milieuproblemen te voorkomen moeten de bedrijven met de grootste (formele) milieuzone verdwijnen dan wel minder hinderlijk worden gemaakt. Dit is ook nodig om de gewenste woningbouw mogelijk te maken op het aangrenzende deel van de voormalige vliegbasis. Minder hinderlijk maken kan inhouden dat er fysieke maatregelen nodig zijn en dat de ongebruikte milieuruimte tegen vergoeding wordt teruggebracht.

Tot slot wordt, onder vermelding van het feit dat er nog geen officiële publicaties zijn met een relatie tot de Chw, verwezen naar meer informatie bij de gemeente Soest: Soesterberg.