Stichtse Vecht Gebiedsontwikkeling Vreeland Oost

Stichtse Vecht Gebiedsontwikkeling Vreeland Oost is een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling op een door verplaatsing van een bedrijf vrijgekomen perceel.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder l, Besluit uitvoering Chw het project Stichtse Vecht Gebiedsontwikkeling Vreeland Oost aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De gebiedsontwikkeling is gesitueerd aan de oostzijde van de dorpskern Vreeland, tussen de Vecht en de N201. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 18 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, derde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder l, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De gemeente wil een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling tot stand brengen op het perceel aan de Kleizuwe 105a. De gemeente is daarom met het desbetreffende bedrijf overeengekomen dat het zich verplaatst. Op de vrij te komen locatie zijn woningen in de vrije sector gepland. Daarnaast worden woningen in de sociale sector gerealiseerd door een woningbouwvereniging op een nabije locatie. Voorts wordt ingestoken op uitbreiding van de recreatieve voorzieningen, worden cultuurhistorische elementen in het landschap beleefbaar gemaakt en wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling. Door omliggende bestaande bedrijven speelt bij de herontwikkeling een aantal milieuvraagstukken, met name gericht op geur en geluid.

Tot slot wordt erop gewezen dat het bestemmingsplan Vreeland Oost inmiddels is vastgesteld en dat meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Stichtse Vecht.