Transformatie ENCI-terrein

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder hh, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Transformatie ENCI-terrein ligt in de gemeente Maastricht. De begrenzing van dit gebied vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Transformatie ENCI-terrein komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 14e tranche.

Achtergrondinformatie

Het ENCI-terrein ligt ten zuiden van Maastricht. Het bestaat nu uit een mergelgroeve, een cementklinkeroven, maalunits en een terrein voor de bedrijfsgebouwen van ENCI. HeidelbergCement-ENCI Maastricht, de gemeente Maastricht en de provincie Limburg maakten afspraken over de beëindiging van de kalksteenwinning in de ENCI-groeve en de toekomstige ontwikkeling van het terrein.

Na beëindiging van de mergelwinning in 2018 zal ENCI de 125 hectare grote groeve overdragen aan Natuurmonumenten. Die neemt het beheer van dit natuurgebied voor haar rekening. Wat de betrokken partijen voor ogen staat is een transformatie van het bedrijventerrein naar een campus met kennisgestuurde industrie en services. Dit moet passen binnen het thema 'toekomstig bouwen'.

Om de milieugebruiksruimte te kunnen optimaliseren wijst het Besluit uitvoering Chw het ENCI-terrein aan als ontwikkelingsgebied. Voor het hele bedrijventerrein zal het bevoegd gezag de milieugebruiksruimte beperken. Ook zal het het terrein zoneren. Daarbij staat het realiseren van minder overlast en uitstoot centraal.

Op dit moment is er beperkt ontwikkelingsruimte voorhanden. Om bij vaststelling van het bestemmingsplan te kunnen waarborgen dat voor een nieuwe projecten op het ENCI-terrein ontwikkelruimte beschikbaar is, maakt het bevoegd gezag gebruik van de mogelijkheden van de Chw.