Zaanstad Midden

Op verschillende locaties binnen het plangebied Zaan/IJ staat de leefbaarheid onder druk of worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen geblokkeerd door de milieusituatie. In het gebied Zaanstad Midden (inclusief het zogenaamde Zaans Proeflokaal) is hiervan in het bijzonder sprake.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder d, Besluit uitvoering Chw het project Zaanstad Midden aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het ontwikkelingsgebied Zaanstad Midden omvat de stadsdelen Wormerveer-Zuid, Oud Zaandijk, Oud Koog, 't Kalf, Zaandam West, Kogerveld en Rosmolenwijk. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 4 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder d, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Zaanstad heeft een forse verstedelijkingsopgave, zowel kwantitatief als kwalitatief. Naast de eigen behoefte aan ruimte voor wonen (700 à 900 woningen per jaar) en nieuwe werkgelegenheid (zo'n 4000 extra arbeidsplaatsen) heeft Zaanstad afspraken gemaakt over haar bijdrage aan de regionale taakstellingen (waaronder 7.000 à 10.000 woningen tot 2030). Om het groene landschap te sparen moet deze ruimte binnenstedelijk worden gevonden.
Tegelijkertijd wordt binnenstedelijk bouwen bemoeilijkt door de bestaande milieucontouren, waarbij er sprake is van een ongewenste menging van zware industrie met wonen en andere stedelijke functies. Los van de bouwopgave wil Zaanstad het aantal milieubelaste woningen fors terugdringen en de leefbaarheid vergroten.

De aanwijzing als ontwikkelingsgebied maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze te kunnen intensiveren en transformeren, met behoud van een mix van wonen en werken.
Met het Zaans Proeflokaal is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een pilot gestart waarin de duurzame transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen centraal staat. De pilot richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methodieken en arrangementen bij de combinatie wonen, werken, milieu en leefbaarheid. Uit de eerste gespreksronde met de betrokken industrieën komt naar voren dat bedrijven niet direct bereid zijn mee te werken aan het inleveren van hun vergunde milieuruimte. De aanwijzing van Zaanstad Midden als ontwikkelingsgebied kan bedrijven hiertoe wel aanzetten waardoor ruimtelijke ontwikkelingen sneller in gang gezet kunnen worden. Daarbij moet dan wel helder zijn dat de milieukwaliteit uiteindelijk beter wordt.

Tot slot wordt verwezen naar de informatie over bestemmingsplannen van de gemeente Zaanstad op de gemeentelijke website.