Aangenaam duurzaam

De woningen in het project Nieuwveense Landen (aangewezen in artikel 6c Besluit Uitvoering Chw,) moeten voor een aantal bouwvoorschriften niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, maar aan de eisen die zijn geformuleerd in artikel 6c Besluit Uitvoering Chw. Dit ter bevordering van het concept 'Aangenaam duurzaam'.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment beperkt zich tot het project Nieuwveense landen te Meppel.

Afwijking regels

Voor te bouwen woningen in de woonwijk Nieuwveense Landen te Meppel gelden de volgende afwijkingen van het Bouwbesluit 2012 (artikel 6c lid 2 Besluit uitvoering Chw):

  • In afwijking van artikel 5.3, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012 geldt voor een daarin bedoelde constructie een weerstand van ten minste 4,5 m2 • K/W. Dit geldt voor zover die waarde hoger is dan de waarde uit die leden;
  • In afwijking van artikel 5.3, zesde lid, van het Bouwbesluit 2012 geldt voor daarin genoemde ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen een warmtecoëfficiënt van ten hoogste 2,0 W/m2 • K. Dit geldt oor zover die waarde lager is dan de waarde uit dat lid. Voor vensterglas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,9;
  • Artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012 leest men als volgt: bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk gelden de voorschriften van artikel 5.2 niet.

Daarnaast kan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning bouwen de aanvrager verplichten om een ventilatieprestatiekeuring over te leggen (artikel 6c lid 3).

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

De woonwijk Nieuwveense Landen bouwt men ten noorden van de stad Meppel, tussen de kern Nijeveen en Meppel in. Het gaat om de ontwikkeling van een wijk van ruim 3.400 woningen. Daarnaast bevat deze wijk alle bijbehorende centrum- en sportvoorzieningen, een goede ontsluiting, waterhuishouding en een landschapspark met leisure. De ambitie is om de nieuwe wijk zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Een verregaande vorm van duurzaamheid is van belangt.

Uitgangspunt hierbij is het idee 'Aangenaam duurzaam'. Voor een goede werking van het idee 'Aangenaam duurzaam' en een daadwerkelijk voordeel voor de bewoners moeten de woningen voldoen aan bepaalde minimumeisen. Dit houdt in dat de bouwkwaliteit van de woningen voldoet aan de eisen die het idee «Aangenaam duurzaam» hieraan stelt. Bovendien moet men de werking van dat idee borgen. Men wil bezuinigingen op isolatie (schil van de woning en bouwkwaliteit) bij de bouw van de woningen voorkomen.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen kijkt het bevoegd gezag of de aanvrager aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. Deze minimumeisen zijn nu te laag om te kunnen garanderen dat de duurzame ambities behaald worden. Daardoor kan men een integrale, optimale werking van het energiesysteem niet verzekeren. Het stellen van eisen aan de woningen/gebouwen zelf bereikt men via een aanscherping van de isolatienormen. Dit allemaal met het voorbehoud dat de gezondheid en leefbaarheid van de woningen voorop staat.

Het idee 'Aangenaam duurzaam' draagt de gebiedsontwikkeling Nieuwveense Landen. De geformuleerde ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid kan men niet (integraal) realiseren zonder een aanscherping van de minimumeisen uit het Bouwbesluit 2012. Met dit experiment kiest men voor een afwijking van het Bouwbesluit 2012 voor Nieuwveense Landen zodat:

  • de voorgestelde minimumnormen voor alle bouwers en ontwikkelaars in het gebied gelden
  • en men de gewenste standaard kan garanderen.

Dit zorgt voor rechtszekerheid, geeft transparantie en zorgt voor een gelijk speelveld voor alle bouwers in Nieuwveense Landen.