Afwijken Bouwbesluit koepelvergunning (6m)

Artikel 6m van het Besluit uitvoering Chw verklaart het Bouwbesluit 2012 soms niet van toepassing voor zover het Bouwbesluit betrekking heeft op delen van de toetsing van de aanvraag.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor de gemeente Delft.

Afwijking regels

Artikel 6m bepaalt dat:

 • vanaf het moment van inwerkingtreding van dat artikel
 • tot 24 september 2026
 1. kan worden afgeweken van het Bouwbesluit 2012, met uitzondering van de hoofdstukken 1 en 2 en de afdelingen 6.5 tot en met 6.8
 2. de artikelen 2.4, lid 2, en 2.14, lid 1, onderdeel c, onder 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet van toepassing zijn
 3. de bepalingen uit artikel 2.8 van de Wabo en 4.1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) niet gelden voor zover die artikelen een omschrijving vereisen van de activiteiten of mogelijke maatregelen.

Overzicht wijzigingen

 • In de twaalfde tranche van het Besluit uitvoering Chw.
 • In de 14e tranche wijzigde de wetgever de termijn in 'tot 24 september 2026'.
 • In de 15e tranche wordt het verbod uit artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder a, van de Wabo toegevoegd.

Achtergrondinformatie

The Green Village in Delft is een proeftuin voor duurzame innovatie. Hier test men nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen en past men deze ook toe. Dit soort nieuwe initiatieven passen vaak niet binnen de huidige regelgeving. De gemeente wil deze ruimte wel bieden. Het Bouwbesluit en de huidige eisen bij het verlenen van omgevingsvergunningen staan hier nu nog aan in de weg.

Onderdeel a van artikel 6m zorgt ervoor dat:

 • de toetsing van de aanvraag aan grote delen van het Bouwbesluit
 • die aan het toepassen van nieuwe technologieën in de weg staan
 • niet langer nodig is.

Onderdeel b van artikel 6m leidt ertoe dat:

 • burgemeester en wethouders ook het bevoegd gezag zijn als er activiteiten mogelijk worden op grond waarvan volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor) gedeputeerde staten bevoegd zijn.
 • en stelt de verplichte toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) buiten werking. Een uitzondering geldt voor BBT die volgen uit Europese regelgeving.

Onderdeel c van artikel 6m leidt ertoe dat:

 • een aantal indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning niet gelden. Vooraf is namelijk niet bekend welke experimentele activiteiten men gaat uitvoeren op het terrein. Dan kan men dat dus ook niet bij de aanvraag om de milieuvergunning vermelden.