Afwijken van technische regels voor nieuwbouw Bouwbesluit 2012 (artikel 6n)

Deze regeling biedt de mogelijkheid om af te wijken van technische regels uit het Bouwbesluit 2012. Het gaat om regels die gelden voor nieuwbouw. Het project staat in artikel 6n van het Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor:

  • het project Binnenstad, gemeente Hulst

Afwijking regels

Na het inwerkingtreding van de 14e tranche van het Besluit uitvoering Chw geldt voor de duur van vijf jaar dat:

  • de artikelen 3.74 en 3.75, eerste, tweede en derde lid van het Bouwbesluit 2012 niet gelden voor een bouwactiviteit voor woningen

  • in afwijking van artikel 4.31, tweede lid, van het Bouwbesluit geen maximum geldt voor de in dat artikel bedoelde gebruiksoppervlakte;

  • afdeling 4.6 van het Bouwbesluit niet van toepassing is.

Overzicht wijzigingen

  • De wetgever nam dit artikel op in de 14e tranche van het Besluit uitvoering Chw.
  • in de 15e tranche wordt voor 'de duur van vijf jaar', vervangen tot 28 oktober 2021.

Achtergrondinformatie

In de binnenstad van Hulst staan veel oude gebouwen met kleine ruimtes. Deze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Renoveren van dergelijke gebouwen, die vaak ook erfgoedwaarden bezitten, is een kostbare zaak. Vaak kiest men er dan voor om de vervallen bouwwerken te slopen en de ruimte opnieuw te bebouwen.

Het nieuwe bouwwerk moet dan voldoen aan de technische regels voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit. Daardoor komen sommige projecten in dit gebied niet van de grond. De praktijk wijst uit dat vooral de eisen voor daglichttoetreding en het hebben van een buitenberging en -ruimte vaak problemen in de uitwerking van bouwplannen opleveren.

Dit experiment biedt daarvoor een oplossing. De wetgever staat toe dat men kan afwijken van een aantal technische voorschriften in het Bouwbesluit. Daarbij is van belang dat, als de eisen voor daglichttoetreding voor nieuwbouw niet van toepassing zijn, wel de eisen voor bestaande bouw gelden.

Verder is van belang dat men enkel mag afwijken van de genoemde artikelen. Die hangen samen met de preventieve toets op bouwtechnische aspecten. Voor het overige blijft het Bouwbesluit 2012 gelden.