Afwijken tijdelijk bestemmen

In artikel 6 Besluit Uitvoering Chw is het voor het gebied Spoorzone Eindhoven in de gemeente Eindhoven, het CHV-terrein in de gemeente Veghel, het project Dijkckerwaal in de gemeente Westland, en binnen de provincie Flevoland mogelijk gemaakt om met omgevingsvergunningen af te wijken van de Wabo en van het Bor.

Toepasselijke gebieden

  • de Spoorzone Eindhoven
  • het CHV-terrein Veghel
  • het project Dijckerwaal
  • provincie Flevoland

Afwijking regels

Spoorzone Eindhoven en CHV-terrein Veghel:

In deze gebieden is voor een omgevingsvergunning die voor het bevorderen van duurzame en innovatieve toepassingen met toepassing van artikel 2.12, lid 2 Wabo kan worden verleend, in afwijking van artikel 5.18, lid 1 Bor, de termijn voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten hoogste vijftien jaar (artikel 6, lid 1).

Spoorzone Eindhoven en project Dijckerwaal:

Voor deze gebieden is op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 2, van de Wabo, artikel 3.10 van de Wabo niet van toepassing. Bij deze tijdelijke vrijstelling hoeft daardoor niet Afdeling 3.4 Awb te worden toegepast (artikel 6, lid 2).

Provincie Flevoland:

Voor een omgevingsvergunning voor windturbines, die met toepassing van artikel 2.12, lid 2, van de Wabo wordt verleend, geldt in afwijking van artikel 5.18, lid 1, van het Bor, een termijn van ten hoogste 25 jaar (artikel 6, lid 3)

Overzicht wijzigingen

  • In het Besluit Uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 6 reeds opgenomen.
  • In de tweede tranche is opgenomen dat tijdelijk gebruik voor ten hoogste vijftien jaar kan worden toegestaan.
  • In de derde tranche is opgenomen dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.
  • In de vijfde tranche is de werkingssfeer van Strijp-S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven en zijn het CHV-terrein Veghel en de provincie Flevoland opgenomen.
  • In de zevende tranche is het project Dijckerwaal opgenomen.
  • In de twintigste tranche wordt onder vernummering van het tweede tot het derde lid, een lid toegevoegd.

Achtergrondinformatie

Spoorzone Eindhoven:

In de eerste tranche van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet was alleen Strijp-S in Eindhoven in artikel 6 opgenomen. In de vijfde tranche is de werkingssfeer van artikel 6 van Strijp-S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven. De gemeente heeft dit gebied aangemerkt als geprioriteerd te ontwikkelen gebied. Dit biedt een gelijk speelveld in het hele gebied en bevordert de ontwikkeling van de centrale vervoersas.

CHV-terrein Veghel:

De derde tranche van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet merkt dit gebied aan als ontwikkelingsgebied (hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Chw). De gemeente acht het echter niet mogelijk om het gebied binnen de daarin voorgeschreven tien jaar in één keer te ontwikkelen met behoud en hergebruik van de aanwezige industriële gebouwen. Door de complexiteit en grootschaligheid van het project en de financiële crisis wordt de transformatie gefaseerd. Met de aanwijzing als innovatief project kan de gemeente Veghel de organische ontwikkeling van het gebied realiseren.

Project Dijckerwaal:

De gemeente Westland kent een sterke tuinbouwsector, waarin veel arbeidsmigranten werken. De gemeente wil deze arbeidsmigranten een goed woon- en werkklimaat bieden met huisvesting op maat. Hiervoor zijn zogenoemde "short-stay"-faciliteiten nodig. Daarom wil de gemeente meewerken aan dit project. Hiervoor bouwt een particuliere initiatiefnemer een logiesgebouw-labourhotel voor 350 arbeidsmigranten voor maximaal 15 jaar. Het prefabgebouw wordt gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Daarnaast wordt rekening gehouden met hergebruik na afloop van het project. Het project biedt een innovatieve oplossing voor flexibele tijdelijke wooneenheden.

Provincie Flevoland:

De provincie is samen met de gemeenten in zuidelijk en oostelijk Flevoland en de windondernemers een regionaal planproces gestart om bestaande, verouderde windturbines te saneren en moderniseren. Dit vergt een gefaseerde sloop en daarom is ervoor gekozen om hiervoor een regeling op te nemen.