Duurzame energievoorziening (artikel 7u)

Deze regeling biedt de mogelijkheid om af te wijken van emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het project staat in artikel 7u van het Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor:

  • het project Duurzaam Ameland, gemeente Ameland

Afwijking regels

  • In afwijking van artikel 3.10d van het Activiteitenbesluit milieubeheer onderzoekt de drijver van het mijnbouwplatform of de gasturbine vervangen kan worden door een elektrische installatie. Uiterlijk 1 januari 2019 dient de drijver bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een projectplan in waaruit een keuze wordt gemaakt voor:
    • het overgaan op een nieuwe elektrische installatie zonder aanleg van elektriciteitskabel tussen Ameland en het vaste land, en
    • de huidige gasturbine tot uiterlijk 1 januari 2022 in bedrijf zal zijn,
    • het aanpassen van de huidige gasturbine indien niet wordt overgegaan op een elektrische installatie, en
    • uiterlijk 31 december 2019 aan de emissiegrenswaarden in artikel 3.10d Activiteitenbesluit milieubeheer is voldaan.

Overzicht Wijzigingen

Achtergrondinformatie

De gemeente Ameland wil in 2020 op een duurzame manier in haar eigen energiebehoefte voorzien.  De gemeente is daarom voornemens om het bestaande mijnbouwplatform te elektrificeren. Op dit moment wordt door middel van een gasturbine energie opgewekt. De gasturbine stoot CO2 en NOx uit.

Deze regeling voorziet in het elektrificeren van Ameland-Westgat zonder de aanleg van een extra elektriciteitskabel tussen Ameland en het vaste land. Naast vermindering van emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer levert elektrificatie van het mijnbouwplatform een bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Tot uiterlijk 2022 hoeft het rookgas van de gasturbine niet aan de normen in artikel 3.10d van het Activiteitenbesluit milieubeheer te voldoen.