Splitsing bouwtechnische vergunning en ruimtelijke vergunning (artikel 6r)

In artikel 6r Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om te kunnen werken met een splitsing tussen de bouwtechnische vergunning en de ruimtelijke vergunning. Een vergunning voor een bouwwerk wordt op dit moment getoetst aan planologische regels en aan bouwtechnische regels.

Toepasselijk gebieden

Dit besluit is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de volgende gemeenten van toepassing:

  • Haarlemmermeer
  • Waalwijk

Afwijking regels

  • Artikel 2.10, eerste lid, onder c en d, en tweede lid, van de Wabo is niet van toepassing als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo betrekking heeft op door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen bouwwerken en locaties.
  • Op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid is artikel 2.7, eerste lid, eerste volzin, van de Wabo niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de twintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

In de zeventiende tranche Ru Chw voegt de wetgever gemeente Wijdemeren toe. Dit geldt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Achtergrondinformatie

Met dit experiment doen gemeenten ervaring op. Gemeenten wijzen locaties aan waarbinnen bepaalde bouwwerken niet meer worden getoetst aan planologische regels of welstandsregels. Hierdoor is het minder vaak nodig om een vergunning aan te vragen voor bouwactiviteiten. De administratieve lasten  verminderen hierdoor en kunnen woningbouwplannen worden versneld. Ook het treffen van duurzaamheidsmaatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen verloopt zo beter. Dit draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Knip bouwactiviteit

Deze regeling sluit aan bij de knip voor de bouwactiviteit in een technische en niet-technische vergunning. Dit is opgenomen in artikel 1.1, onderdeel BO, van de Invoeringswet Omgevingswet.