Tijdelijke verhuur, Rotterdam (Artikel 6u)

Artikel 6u Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om te investeren in de herontwikkeling in de wijken van Rotterdam-Zuid.

Toepasselijk gebied

Dit artikel is tot 1 januari 2035 van toepassing op de gebieden Carnisse, Oud-Charlois en Tarwewijk (Rotterdam-Zuid).

Afwijking regels

 • In aanvulling op artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet kunnen burgemeester en wethouders een vergunning als bedoeld in dat lid ook verlenen voor de verhuur van een woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is om te worden samengevoegd met een of meerdere andere woningen.
 • In afwijking van artikel 15, tweede lid, van de Leegstandwet stellen burgemeester en wethouders een formulier beschikbaar via welke de eigenaar een vergunning als bedoeld in het tweede lid kan aanvragen.
 • In afwijking van artikel 15, derde lid, van de Leegstandwet wordt de vergunning, bedoeld in het tweede lid, slechts verleend indien:

  • a. de woning, voor de verhuring waarvan de vergunning wordt aangevraagd, leegstaat;

  • b. de eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond; en

  • c. de eigenaar, bedoeld onder b, de gemeente Rotterdam of een op grond van artikel 19, eerste lid, van de Woningwet toegelaten woningcorporatie is.

 • Onverminderd artikel 15, zesde lid, tweede volzin, van de Leegstandwet kunnen burgemeester en wethouders de vergunning, bedoeld in het tweede lid, op verzoek van de eigenaar telkens met ten hoogste drie jaren verlengen, met dien verstande dat de vergunning tot uiterlijk 1 januari 2035 kan worden verlengd.
 • Artikel 15, vijfde lid en zesde lid, laatste volzin, van de Leegstandwet is niet van toepassing.
 • In afwijking van artikel 15, negende lid, laatste volzin, van de Leegstandwet is het bepaalde in het derde lid van overeenkomstige toepassing.
 • Artikel 16 van de Leegstandwet is van overeenkomstige toepassing, behoudens het tweede lid, met dien verstande dat in het vierde en zesde lid van dat artikel een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Leegstandwet wordt gelezen als een vergunning als bedoeld in het tweede lid.

Overzicht wijzigingen

De wetgever nam dit artikel op in de 22e tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

In 2018 hebben gemeente Rotterdam en woningbouwcorporatie Woonbron afspraken gemaakt om te investeren in de wijken Carnisse, Oud-Charlois en Tarwewijk. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NRPZ) zijn deze wijken aangewezen als focuswijken en werken partijen samen aan een goede, gezonde en veilige toekomst voor Rotterdam-Zuid.

Doel van het programma is om de bevolkingssamenstelling, het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en de woon- en leefkwaliteit in die wijken in 20 jaar naar het gemiddelde niveau van woonwijken in de 4 grote steden in Nederland te brengen.