Vereenvoudiging verkrijgen vergunning voor bouwwerken

In artikel 6g Besluit Uitvoering Chw is opgenomen dat in een aantal gemeenten tot 1 januari 2022 omgevingsvergunningen voor bouwwerken kunnen worden verleend langs een vereenvoudigde weg. Voor de gemeente Hulst geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van de veertiende tranche een termijn van vijf jaar.

Toepasselijke gebieden

Het artikel is van toepassing op de gemeenten:

 • Almere
 • Delft
 • Eindhoven
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Hoogeveen
 • Hulst
 • Schijndel
 • Zoetermeer

Afwijking regels

 1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, lid 1, bijlage II Bor. De hoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter.
 2. een dakkapel
 3. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak
 4. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking
 5. een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel
 6. een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw
 7. tuinmeubilair
 8. een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik. Dit mag uitsluitend als functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens.
 9. een erf- of perceelafscheiding
 10. een vlaggenmast
 • Op een aanvraag op een dergelijke omgevingsvergunning is artikel 2.2 Mor niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie: Artikel 2.10, eerste lid, onder a, van de Wabo bepaalt dat aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Artikel 2.2 Mor bevat indieningsvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit om de toetsing van de aanvraag aan het Bouwbesluit 2012 te kunnen verrichten.

Binnen het experiment wordt niet langer meer vooraf (in het kader van de vergunningprocedure) door het bevoegd gezag beoordeeld of het desbetreffende bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Dit wordt, net zoals dat bij vergunningvrij bouwen het geval is, overgelaten aan de initiatiefnemer zelf. Deze is te allen tijde op grond van artikel 1b Woningwet verplicht om bij het bouwen aan het Bouwbesluit 2012 te voldoen. Mocht hij deze verplichting schenden, dan kan het bevoegd gezag daartegen uitsluitend achteraf handhavend optreden.

Doel van dit experiment is een vermindering van de regeldruk en lastenverlichting. Zijn de resultaten van dit experiment positief? Dan ligt het in de rede om met de landelijke invoering niet te wachten totdat het experiment is afgerond. Bij landelijke invoering zullen de resultaten van deze experimenten positief kunnen bijdragen aan het uitwerken van een zo effectief mogelijke regeling voor zowel het bevoegd gezag als voor de initiatiefnemer tot een bouwproject.