Verleggen en vaststellen van schade (artikel 7w)

Aan Artikel 7w van het Besluit uitvoering Chw wordt het innovatieve experiment met planschade toegevoegd. Verder worden regels voor duurzaamheid opgenomen in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor:

  • Gemeente Hillegom

Afwijking regels

  • In afwijking van artikel 6.1 Wro, tweede lid, aanhef en onder a, geldt dat als voor een activiteit een omgevingsvergunning  als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo of een omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 7c, veertiende lid van het Bu Chw, alleen deze omgevingsvergunningen in die bepaling gelden.
  • Op schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak, indien de schade het rechtstreekse gevolg is van de wijziging van de bestemming van de onroerende zaak is artikel 2.1, tweede lid van de Wabo niet van toepassing.
  • De aanvrager heeft het risico van ontstaan van schade niet aanvaard als:
    • de aanvrager tot koop is overgegaan van een tot woning bestemde onroerende zaak na vaststelling of wijziging van het bestemmingsplan (artikel 2, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
    • de schade uit waardevermindering van de onroerende zaak bestaat.
  • De schade die bestaat uit waardevermindering van de onroerende zaak wordt bepaald aan de hand van vergelijking van de waarde van de onroerende zaak nadat het tijdstip waarop het bevoegd gezag mededeling heeft gedaan van het besluit tot verlenen of wijzigen van de omgevingsvergunning.

Overzicht wijzigingen

In 17e tranche is de regeling van artikel 7w opgenomen.

Achtergrondinformatie

Deze regeling maakt het mogelijk om voor het plangebied "Buitengebied Hillegom" planschade toe te kennen. Planschade is nu geregeld in afdeling 6.1 Wro. In dit experiment wil de gemeente meer ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. De mogelijkheid om meer woningen te realiseren leidt tot een impuls voor de bouwsector. Verder zullen in dit experiment regels voor duurzaamheid worden opgenomen waardoor het realiseren van warmte-koudeopslag, een warmte-rotonde en het plaatsen van zonnepanelen worden gefaciliteerd.

Via burgerparticipatie heeft de gemeente een groot aantal initiatieven ontvangen om projecten mogelijk te maken. De gemeente wil deze initiatieven graag in het bestemmingsplan faciliteren. Meer ruimte bieden aan de verschillende initiatieven zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan planschade tot gevolg kunnen hebben. Bij het berekenen van planschade wordt uitgegaan van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Dit leidt in veel gevallen tot  een hoger schadebedrag dan het bedrag dat zou moeten worden uitgekeerd van wat in werkelijkheid wordt gerealiseerd. Het gat tussen wat maximaal mogelijk is en wat daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt alleen maar groter. De verbrede reikwijdte zorgt ervoor dat veel meer regels en functies aan een locatie kunnen worden toegedeeld.