Voorlopig bestemmen warmteopwekking (artikel 7t)

Deze regeling biedt de mogelijkheid om in een bestemmingsplan aan gronden voorlopige bestemmingen toe te kennen. Dit geldt voor het bouwen en in werking hebben van een zonnecollector of paneel voor elektriciteitsopwekking voor maximaal dertig jaar. Het project staat in artikel 7t van het Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor provincie Groningen.

Afwijking regels

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit kunnen:

  • voor de duur van 30 jaar in afwijking van artikel 3.2 Wro in een bestemmingsplan aan gronden voorlopige bestemmingen worden toegekend.
  • in afwijking van artikel 3.1, lid 2 Wro voorlopige bestemmingen opnieuw vastgesteld worden binnen een periode van 35 jaar. Artikel 3.1, lid 3 tot en met lid 5 Wro is gedurende deze periode niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

Provincie Groningen heeft de ambitie om in 2050 de energievoorziening te verduurzamen. Voor een groot deel wil de gemeente deze ambitie met zonneparken realiseren. Veel partijen hebben plannen voor parken in het buitengebied. Dit heeft een grote weerslag op het landschap. Daarnaast is er leegstand van bedrijventerreinen.

De provincie Groningen hecht veel waarde aan het landschap. Met deze regeling wil provincie Groningen daarom voor de termijn van 30 jaar experimenten met een voorlopige bestemming. De termijn van 30 jaar komt overeen met de levensduur van zonnecollectoren. De ontwikkeling van zonneparken biedt de regio een prachtige kans om de krimp en leegstaande bedrijventerreinen een economische invulling te geven.