Voorlopige windturbinepark (artikel 7s)

Deze regeling biedt de mogelijkheid om in een bestemmingsplan aan gronden voorlopige bestemmingen voor bouwen en in werking hebben van een windturbine voor maximaal vijfentwintig jaar. Het project staat in artikel 7s van het Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor het Windpark Elzenburg-De Geer in Oss.

Afwijking regels

  • In afwijking van artikel 3.2 Wro kunnen in een bestemmingsplan  aan gronden voorlopige bestemmingen voor het bouwen en in werking hebben van een windturbine voor maximaal vijfentwintig worden toegekend. Het bestemmingsplan moet uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van het Besluit uitvoering Chw in werking treden.
  • In afwijking van artikel 3.1, tweede lid Wro wordt binnen een periode van dertig jaar opnieuw vastgesteld.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

De gemeente Oss wil op en ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer een tijdelijk windpark realiseren. De gemeente wil zo een bijdrage leveren aan de gestelde duurzaamheidsambities. De gemeente heeft een deel van de gronden in het gebied in eigendom. Dit deel is in gebruik als landbouwgrond.

Met toepassing van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet wijkt de gemeente met het voorontwerpbestemmingsplan af van de Wet ruimtelijke ordening. De Wro laat een voorlopige bestemming van maximaal vijf jaar toe. In het voorontwerp is een voorlopige bestemming van maximaal vijfentwintig jaar voor de windmolens opgenomen.