Aardgasvrije wijken (artikel 7ag)

Artikel 7ag Besluit uitvoering Chw biedt de gemeente de mogelijkheid om in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gebieden aan te wijzen. In deze gebieden is het beschikken over bestaande kookgasaansluitingen niet langer toegestaan.

Toepasselijk gebied

Dit artikel is van toepassing op het plangebied:

Overvecht-Noord, Utrecht

Afwijking regels

 • In afwijking van artikel 62 Gaswet en in aanvulling op artikel 3.1, eerste lid, van de Wro kunnen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijkdte gebieden worden aangewezen waarbinnen het verboden is te beschikken over een kookgasaansluiting vanaf een in dat bestemmingsplan gestelde datum
 • Op de dag volgend op de in het  bestemmingsplan gestelde datum, bedoeld in het tweede lid, wordt degene die over een kookgasaansluiting beschikt geacht de netbeheerder te hebben verzocht om beëindiging van die aansluiting
 • Het tweede lid kan uitsluitend worden toegepast, indien:
  1. de bestaande gastransportleidingen om veiligheidsredenen aan vervanging toe zijn;
  2. de onroerende zaken zijn aangesloten op een warmtenet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Warmtewet dat kan voorzien in de verwachte warmtebehoefte; en
  3. het college van burgemeester en wethouders het gebied, bedoeld in het tweede lid, heeft aangewezen als een gebied in de zin van artikel 10, zevende lid, onder b, van de Gaswet.
 • Artikel 7c, negende lid, onder a, onder 2, is niet van toepassing.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Deze regel staat in de tweeëntwintigste tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

In het plangebied Overvecht-Noord zijn gasleidingen aanwezig die sterk verouderd zijn. Hierdoor kunnen veiligheidsrisico's ontstaan. Als er gebruikers op zijn aangesloten moet de netbeheerder de gasleidingen versneld vernieuwen. Op basis van het huidig recht is het niet mogelijk om te besluiten dat het beschikken over een kookgasaansluiting niet langer is toegestaan.

Met dit experiment krijgt de gemeente de mogelijkheid om in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gebieden aan te wijzen waarbinnen gebouweigenaren en bewoners niet meer over een kookgasaansluiting mogen beschikken.