Bebouwing in primaire waterkering (7m)

In artikel 7m van het Besluit Uitvoering Chw staat de mogelijkheid om (alsnog) een bepaald gebied als "stedelijk gebied" aan te merken als bedoeld in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Toepasselijke gebieden

Cadzand-Bad, Sluis.

Afwijking regels

Barro

  • Voor het project stedelijke ontwikkelingen Cadzand-Bad in de gemeente Sluis wordt in aanvulling op artikel 2.3.1, lid 1, Barro, onder "stedelijk gebied" mede verstaan:
    de in de Ontwikklingsvisie Cadzand-Bad 2006 en de Schilvisie Cadzand-Bad 2011 aangewezen ruimte voor stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Overzicht wijzigingen

  • In de tiende tranche van het Besluit Uitvoering Chw staat de regeling van artikel 7m.

Achtergrondinformatie

De gemeente Sluis wil een duurzame economische ontwikkeling van Cadzand-Bad. De nieuwe voorzieningen leiden wel tot bebouwing in de primaire waterkering met beschermingszone. De bestaande regelgeving staat deze ontwikkeling in de weg. Cadzand-Bad heeft geen bestemmingsplan met daarin een "toegelaten stedenbouwkundig samenstel van bebouwing". Dit schrijft artikel 2.3.1 van het Barro voor. Daardoor valt het voorstel onder de regeling voor bouwen in het kustfundament buiten stedelijk gebied.

Het hiervoor geldende "nee-tenzij-principe" levert te grote beperkingen op. Het maakt de voorgestelde bouw van de recreatieve voorzieningen bovendien onmogelijk. Voor ontwikkelingen binnen het stedelijk gebied geldt in het Barro een "ja-mits-principe". Dit houdt in dat ontwikkelingen mogelijk zijn. Voorwaarde is wel dat deze geen negatieve invloed hebben op de primaire waterkerende functie. Dit probleem lost men op door voor het project te regelen dat in aanvulling op het artikel uit het Barro onder "stedelijk gebied" ook wordt verstaan:

de in de Ontwikkelingsvisie Cadzand-Bad 2006 en de Schilvisie Cadzand-Bad 2011 aangewezen ruimte voor stedenbouwkundige ontwikkelingen.