Beperking risico planschadeclaims

In artikel 7e Besluit Uitvoering Chw is een beperking opgenomen voor het risico op planschadeclaims.

Toepasselijke gebieden

De gebieden Amstel III en Teleport in de gemeente Amsterdam.

Afwijking regels

  • Indien binnen de op de kaart in Bijlage 45 (A en B) Besluit Uitvoering Chw aangegeven gebieden Amstel III en Teleport bij een herziening van een bestemmingsplan onbenutte bouwmogelijkheden worden wegbestemd, wordt de planschade aangemerkt als voorzienbaar in de zin van artikel 6.3, aanhef en onder a, Wro, indien:
    a. de herziening tenminste drie jaar voor de vaststelling van het bestemmingsplan is aangekondigd;
    b. hiervan kennis is gegeven aan de eigenaren in het gebied, en
    c. gedurende deze termijn de mogelijkheid bestond de bouw- of gebruiksmogelijkheden te realiseren.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, zevende tranche, is de regeling van artikel 7e opgenomen.

Achtergrondinformatie

Amsterdam heeft te kampen met een grote en structurele kantorenleegstand, bijvoorbeeld in de gebieden Teleport en Amstel III. Alhoewel deze zijn aangewezen in het kader van de Leegstandswet en de Leegstandsverordening, kan het bestaande kantorenareaal op basis van de geldende bestemmingsplannen nog aanzienlijk worden uitgebreid. De gemeente wil de bestemmingsplannen voor deze gebieden herzien. Daarbij wil de gemeente de onbenutte mogelijkheden voor de bouw van kantoren "wegbestemmen". Het probleem is dat dit wegbestemmen tot grote planschadeclaims kan leiden. Dit risico wordt beperkt door ervoor te zorgen dat de wijziging van het bestemmingsplan voorzienbaar wordt. Deze voorzienbaarheid kan onder andere worden vormgegeven door in een openbaar (ruimtelijk) beleidsstuk aan te geven dat het kantorenbeleid zal worden herzien. Hierbij is dan het oogmerk om het kantorenareaal binnen de gemeente terug te brengen. Indien belanghebbenden, nadat het voornemen tot de beleidswijziging bekend is gemaakt, gedurende een zekere periode geen intiatief nemen om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten, verspelen zij hun recht op vergoeding van planschade. Er is dan sprake van "passieve risico-aanvaarding". In de Wro is echter niet geregeld welke termijn moet zijn verstreken voordat er sprake is van voorzienbaarheid en uit de jurisprudentie wordt dit evenmin helder. Door het openemen van artikel 7e wordt voor Teleport en Amstel III duidelijkheid geboden. Daarbij is gekozen voor een termijn van drie jaar.