Collectieve zuivering (artikel 7ak)

Artikel 7ak van het Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid te experimenten met collectieve zuivering van afvalwater dat afkomstig is van glastuinbouwbedrijven.

Toepasselijk gebied

Dit artikel is tot 1 januari 2024 van toepassing in de gemeente Westland.

Afwijking regels

Artikel 7ak bepaalt dat:

 1. in aanvulling op artikel 10.32a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat bij in die verordening aangegeven gevallen van het telen of het kweken van gewassen in een kas wordt voldaan aan de in die verordening gestelde regels bij het in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater brengen van:

  a. drainwater

  b. drainagewater afkomstig van een teelt waarbij gewassen op een bodem groeien die in verbinding staat met de ondergrond

  c. spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie; of

  d. ander afvalwater, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat

 2. in de verordening, bedoeld in het eerste lid, kan worden afgeweken van artikel 3.64a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer

 3. Als toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, is, in afwijking van artikel 3.63, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het in een oppervlaktelichaam lozen van spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, drainwater en drainagewater afkomstig van een teelt waarbij gewassen op een bodem groeien die in verbinding staat met de ondergrond verboden.

 4. In de verordening, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval regels opgenomen die ertoe strekken dat de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen, die met het bedrijfsafvalwater in het openbaar vuilwaterriool wordt gebracht, zoveel mogelijk wordt beperkt.

 5. Als toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, geldt voor degene die het zuiveringtechnisch werk exploiteert, waarin het afvalwater, bedoeld in het eerste lid, wordt gebracht, in ieder geval het volgende:

  a. een aanvullende zuiveringsstap voor het verwijderen van nutriënten uit het afvalwater wordt ingevoerd;

  b. iedere zes maanden wordt aan burgemeester en wethouders gerapporteerd over de voortgang van het hergebruiken van het gezuiverde water; en

  c. ieder kwartaal wordt aan burgemeester en wethouders bericht over de planning voor de oplevering van de zuiveringstechnologie en over de inspanningen die worden gepleegd om de opleveringsdatum te verkorten.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling volgt uit de tweeëntigste tranche van het Besluit uitvoering Chw.

In de dertiende tranche voegde de wetgever de volgende plangebieden:

 • Midden-Delfland
 • Rotterdam

Achtergrondinformatie

Glastuinbouwbedrijven zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om gewasbeschermingsmiddelen die bestaan uit organische verbindingen uit hun afvalwater te zuiveren. De gewasbeschermingsmiddelen moeten voor minimaal 95% uit het te lozen water verwijderd worden. Voor tuinders die aan deze verplichting willen voldoen via een gezamenlijke collectieve voorziening is er in artikel 3.64b van het Activiteitenbesluit milieubeheer een mogelijkheid om via maatwerk, te verlenen door bevoegd gezag, een realisatietermijn te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. Die mogelijkheid ziet op twee situaties:

 • het collectief zuiveren in een zuiveringsvoorziening, bijvoorbeeld door een aantal tuinders gezamenlijk; of
 • het collectief zuivering op een zuiveringstechnisch werk geëxploiteerd door een waterschap. In dat geval is er nog een keuze tussen het zuiveren van alleen het bedrijfsafvalwater van de tuinders, of het zuiveren van de totale afvalwaterstroom die op de zuivering aankomt.