Collectieve zuivering restwater (7r)

Artikel 7r van het Besluit uitvoering Chw biedt mogelijkheden om te voorkomen dat afvalwater op oppervlaktewater wordt geloosd als de capaciteit van de riolering ontoereikend is om al het bedrijfsafvalwater van glastuinbouwbedrijven af te voeren.

Toepasselijk gebied

De artikel geldt voor de gemeenten:

 • Zaltbommel
 • Maasdriel

Afwijking regels

Artikel 7r bepaalt dat:

 • de gemeenten in aanvulling op artikel 10.32a, lid 1, van de Wet milieubeheer (Wm)
 • voor de collectieve zuivering van afvalwater bij verordening bepalen
 • dat in gebieden die de gemeenten aanwijzen bij het brengen van afvalwater
 • men voldoet aan de in die verordening gestelde regels.

Verder bepaalt artikel 7r dat:

 • de gemeenten in aanvulling op artikel 10.32a, lid 2, van de Wm
 • artikel 10.32a, lid 1, onder b, Wm niet gebruiken als men van degene bij wie afvalwater vrijkomt
 • redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van dat water kan vergen.

Daarnaast bepaalt artikel 7r dat het:

 • in aanvulling op artikel 3.63, lid 1, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • in gebieden die gemeenten aanwijzen in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater en overig afvalwater toelaatbaar is als ten minste:
  • het perceel waar het afvalwater en overig afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, waarop men kan lozen
  • en de afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater waarop men kan lozen meer dan 40 meter bedraagt, of
  • het lozen van afvalwater en overig afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater
  • waarop het perceel waar het afvalwater vrijkomt is aangesloten
  • door de capaciteit van dat riool niet volledig mogelijk is.

Verder bepaalt artikel 7r dat de gemeenten de bevoegdheden kunnen gebruiken tot 1 januari 2027.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de twaalfde tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

In de gemeenten is de capaciteit van de riolering ontoereikend om al het bedrijfsafvalwater van glastuinbouwbedrijven af te voeren. Daardoor komt veel hiervan op het oppervlaktewater terecht. Daarom is meer capaciteit nodig voor de riolering in het buitengebied.

De gemeenten willen geen uitbreiding van het bestaande leidingnet. Zij willen voorzien in de aanleg van een aparte rioolleiding voor het bedrijfsafvalwater van de glastuinbouwbedrijven. Door het project wordt de aanleg van een apart rioolstelsel voor de inzameling van bedrijfsafvalwater van glastuinbouwbedrijven mogelijk.