Experiment flexibele bestemmingsplannen

In artikel 7a Besluit Uitvoering Chw is voor een aantal gemeenten de mogelijkheid opgenomen om te experimenteren met flexibele bestemmingsplannen onder de naam 'Platform 31-experiment', voor zover deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld vóór 1 juli 2018.

Toepasselijke gebieden

Afwijking regels

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan in genoemde gebieden kan worden afgeweken van de hieronder genoemde bepalingen uit de volgende wettelijke regelingen:

Wro

 • artikel 3.1, lid 1, Wro, voor zover dat artikel gaat over het verplicht aanwijzen van bestemmingen.
 • In afwijking van artikel 3.1, lid 2, Wro geldt voor het bestemmingsplan een looptijd van 20 jaar.
 • In afwijking van artikel 3.2 Wro geldt een voorlopige bestemming voor een termijn van ten hoogste 10 jaar.
 • artikel 3.7, lid 4, Wro
 • Planschade als bedoeld in artikel 6.3, aanhef en onder a, Wro is in ieder geval voorzienbaar als:
  a. onbenutte bouw- of gebruiksmogelijkheden worden wegbestemd
  b. deze herziening minimaal 3 jaar voor de vaststelling van het bestemmingsplan is aangekondigd
  c. de eigenaren van het gebied daarvan in kennis zijn gesteld, en
  d. gedurende deze termijn de mogelijkheid bestond de bouw- of gebruiksmogelijkheden te realiseren
 • artikel 6.12, lid 1, Wro

Bro

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, zesde tranche, is de regeling van artikel 7a opgenomen. In de negende tranche is een vernummering opgenomen.

In Besluit Uitvoering, tiende tranche, is het gebied Laan 1945, Beuningen geschrapt. Dit gebied is verplaatst naar artikel 7c.

In de 11e tranche verschoof de wetgever de datum van 1 juli 2016 naar 1 juli 2018.

In de 18e tranche verschoof de wetgeven de datum van 1 juli 2018 naar 1 januari 2024.

Achtergrondinformatie

KEI, Nicis Institue, Nirov en SEV zijn per 1 juli gefuseerd tot Platform 31. Doel van deze nieuwe organisatie is om bij te dragen aan het oplossen van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken. Het experiment flexibele bestemmingsplannen is ontstaan omdat uit de praktijk de wens naar voren kwam om de mogelijkheden van meer flexibele bestemmingsplannen te verkennen. Het doel van het experiment is om te onderzoeken waar en wanneer functies en regels 'los' kunnen worden gelaten om zo meer en sneller ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zowel in bestaande bouw als op braakliggende terreinen. Het experiment bevat 3 varianten: globale bestemmingsplannen, uitnodigingsplanologie en het openemen van de bestemmingsplannen in een verordening (het afschaffen van de huidige bestemmingsplannen).

De bestemmingsplannen die in dit kader worden opgesteld, zullen anders worden vormgegeven dan reguliere bestemmingsplannen. Het is bij reguliere bestemmingsplannen gebruikelijk om door middel van een combinatie van verbeelding en regels aan te geven welke bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald perceel of gebied gelden. Bij flexibele bestemmingsplannen wordt in die zin een omgekeerde benadering gevolgd: aangeven wat er op het perceel niet is toegestaan. Het idee is dat initiatiefnemers zo meer worden uitgedaagd om zich met de ontwikkelling van het gebied te gaan bezighouden.