Externe veiligheid in relatie tot windturbines (artikel 7ab)

In artikel 7ab, Besluit uitvoering Chw, is een experiment opgenomen waarmee windturbines en bedrijvigheid beter kunnen worden gecombineerd in aangewezen gebieden. In deze gebieden is sprake van een combinatie van (grootschalige) logistieke bedrijven in combinatie met windturbines. Het combineren van deze functies in hetzelfde gebied is lastig te realiseren als gevolg van de huidige regelgeving rond externe veiligheid bij windturbines. Tot het vaststellen van bestemmingplannen kan tot 1 januari 2026 gebruik worden gemaakt.

Aangewezen gebieden:

Het experiment gaat om het combineren van windturbines in combinatie met bedrijvigheid in de aangewezen gebieden:

  • gemeente Waalwijk
  • gemeente Heesch-West

Afwijking regels

In artikel 7ab staat dat in 'afwijking van artikel 1 Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in artikel 1, onder b, onder g, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) waarbinnen een logistieke functie wordt uitgeoefend gecombineerd met een kantoorfunctie, als bedoeld in artikel 1, onder c, aanhef en onder 1, van het Bevi dat dit kwetsbare objecten zijn, uitsluitend voor zover het gaat om die kantoorfunctie'.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de negentiende tranche, Besluit uitvoering Chw.

In de achttiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gemeente:

  • gemeente Nijmegen

Achtergrondinformatie

Dit experiment biedt gemeenten de mogelijkheid het plaatsgebonden risico van de verschillende gebruiksfuncties binnen gebouwen in de aangewezen gebieden te beoordelen op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In deze gebieden is sprake van logistieke bedrijven in combinatie met windturbines. Op basis van de huidige wet- en regelgeving zijn deze functies lastig te combineren. Voor de aan te houden afstand is een verschil gemaakt in bescherming tussen een kwetsbaar object en een beperkt kwetsbaar object. Logistieke bedrijven kunnen in bepaalde gevallen aangemerkt worden als beperkt kwetsbaar. Kantoren zijn kwetsbare objecten als zij een vloeroppervlak hebben van 1500 m2 of als er meer dan 50 mensen werken.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving ligt de nadruk op de bescherming van kwetsbare gebruiksfuncties van een gebouw in plaats van bescherming van het gebouw als geheel. Hiermee wordt voor eenieder duidelijk welke delen van een gebouw (beperkt) kwetsbaar zijn. Ook kunnen verschillende instrumenten of een combinatie daarvan gebruikt worden.