Innovatieve stalsystemen (artikel 7aa)

In artikel 7aa Besluit uitvoering Chw staat een experiment om innovatieve stalsystemen in de praktijk toe te passen. Het gaat om het beperken van de geuremissie.

Toepasselijk gebied

Dit artikel is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing in de provincies:

  • Gelderland
  • Limburg
  • Noord-Brabant
  • Overijssel

Afwijking regels

In afwijking van bijlage 1 bij de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) kunnen op basis van een te verwachten vermindering van geuremissie innovatieve stalsystemen worden getest. Het bestuursorgaan dat bevoegd is om een omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting te verlenen kan een bijzondere geuremissie vaststellen als naar zijn oordeel:

  • toepassing van het huisvestingssysteem bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen voor reductie van geur
  • de verwachte emissie van het huisvestingssysteem minimaal 10% lager is dan de geuremissiefactor die is opgenomen voor overige huisvesting
  • het huisvestingssysteem zich leent voor gebruik in de praktijk
  • de controleerbaarheid van de werking van het huisvestingssysteem voldoende is gewaarborgd; en
  • voldoende is gewaarborgd dat de geuremissie overeenkomstig het Protocol voor meting van geuremissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 of een gelijkwaardige methode wordt gemeten. En dat over de wijze van meten en de resultaten van de metingen aan hem wordt gerapporteerd.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de negentiende tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

De wens bestaat om binnen de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel innovatie stalsystemen zo snel mogelijk toe te passen. De huidige wet- en regelgeving staat het toepassen en testen van innovatieve stalsystemen niet toe. Om af te wijken van deze wet- en regelgeving is een proefstalregeling om de de geuremissie te beperken.

Dit experiment maakt het mogelijk om innovatieve stallen te realiseren en gebruik te maken van de te verwachten emissiereductie.