Innovatieve stalsystemen (artikel 7ae)

Artikel 7ae Besluit uitvoering Chw biedt de provincies en gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met innovatieve stalsystemen. Het doel is om de emissie in de praktijk zo snel mogelijk te beperken.

Toepasselijke gebieden

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing op de volgende gebieden:

  • provincie Gelderland
  • provincie Limburg
  • provincie Noord-Brabant
  • provincie Overijssel

en alle gemeenten binnen deze provincies.

Afwijking regels

In artikel 7ae staat dat: in afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Regeling ammoniak en veehouderij kan het bevoegd gezag voor een huisvestingssysteem dat of een additionele techniek die niet in bijlage 1 bij die regeling is opgenomen op aanvraag bij besluit bepalen dat in plaats van emissiefactoren gebruik wordt gemaakt van meetsensoren die de feitelijke emissies meten voor het beoordelen of wordt voldaan aan artikel 3,4 of 5 van het Besluit emissiearme huisvesting en hetzij artikel 7, eerste lid, onder a en b, van de Wet ammoniak en veehouderij, hetzij artikel 3.114, eerste lid, onder a en b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de eenentwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

In de achttiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende provincies toe:

  • Friesland
  • Noord-Holland
  • Utrecht

Achtergrondinformatie

Bij de provincies bestaat de wens om innovatieve stallen voor het beperken van emissies in de praktijk toe te passen. Het gaat dan om innovatieve huisvestingssystemen of innovatieve additionele technieken. In het huidige stelsel is de aanvraagprocedure een langdurig proces. De procedure beperkt de mogelijkheden van innovatie en de toepassing daarvan op de korte termijn. Innovaties zijn juist nodig om de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak verder te beperken. Dit experiment versnelt de toepassing van innovatieve technieken op twee manieren:

  1. het toestaan van realtime meten met sensoren
  2. een proefstalregeling voor het lokale bevoegd gezag