Nieuwe sanitatie (artikel 7ai)

Artikel 7ai Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om te experimenteren met een nieuwe vorm van sanitatie. Het doel van deze nieuwe vorm is om afvalwater in te zamelen en te verwerken.

Toepasselijk gebieden

Dit artikel is tot 1 januari 2040 van toepassing op de volgende gebieden in de gemeente Amsterdam:

 • Buiksloterham
 • Strandeiland
 • Buiteneiland

Afwijking regels

In artikel 7ai staat dat:

 • In aanvulling op artikel 10.32a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat bij het brengen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, wordt voldaan aan de in die verordening gestelde regels. In de verordening kan worden afgeweken van artikel 6 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en artikel 3.131, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 • Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, geldt voor een afvoervoorziening voor afvalwater afkomstig van een opstelplaats voor een watercloset en van een opstelplaats voor een keukengootsteenbak voorzien van apparatuur voor het vermalen van voedselresten, in afwijking van de artikelen 6.15, tweede lid, en 6.16, tweede lid, onder a en b, van het Bouwbesluit 2012, het volgende:

  a. de afvoervoorziening is aangesloten op een vacuümleiding;

  b. gebouwgebonden vacuümleidingen hebben een diameter van ten minste 50 mm, waarbij niet wordt voorzien in een ontluchtingsleiding;

  c. vacuümleidingen voeren uitsluitend geconcentreerd afvalwater af; en

  d. vacuümleidingen worden aangesloten op het vacuümriool.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de tweeëntwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Gemeente Amsterdam heeft grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In 3 gebieden wordt een nieuwe vorm van sanitatie mogelijk gemaakt. Met dit experiment kunnen voedselresten worden geloosd en kan een scheiding  tussen het grijs- en het zwartwatercircuit en een aansluiting op het vacuümriool worden voorgeschreven.

In het document Duurzaam Amsterdam is deze ambitie uitgewerkt naar doelstellingen voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.