Overschrijding grenswaarde fijnstof (artikel 7z)

Artikel 7z Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om de overschrijding van grenswaarden voor fijnstof (PM10) te beperken.

Toepasselijk gebied

Dit artikel is tot tien jaar na de inwerking van dit besluit van toepassing in de gemeenten:

  • Nederweert
  • Someren

Afwijking regels

  • In afwijking van artikel 5.13a van het Bor kunnen aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo voorschriften worden verbonden.
  • Burgemeester en wethouders kunnen artikel 5.16, eerste lid, onder b, van de Wm buiten toepassing laten.
  • In aanvulling op de artikelen 2.31, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c, en artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onderdelen d en f van de Wabo  kunnen burgemeester en wethouders voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen en geheel of gedeeltelijk intrekken.
  • In aanvulling op artikel 7 van het Besluit emissiearme huisvesting kunnen burgemeester en wethouders voorschrijven dat op dierenverblijven die zijn opgericht voor, of na 1 juli 2015 huisvestingssystemen voor landbouwdieren worden toegepast met emissiefactor voor zwevende deeltjes (PM10).
  • In afwijking van artikel 2, aanef en onder b, van het Besluit emissiearme huisvesting is het bepaalde in het zesde lid ook van toepassing op huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de negentiende tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

In de gemeenten Nederweert en Someren worden de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de emissie van zwevende deeltjes vanuit veehouderijen. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving komt hierdoor onder druk te staan.

Om de overschrijdingen aan te pakken en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren is in de twaalfde tranche experimenteerruimte geboden. De mogelijkheden uit de twaalfde tranche blijken niet voldoende. In dit experiment kunnen bevoegdheden worden toegepast door burgemeester en wethouders om de grenswaarden  voor zwevende deeltjes te beperken.