Provinciale verordening met verbrede reikwijdte (artikel 7al)

Artikel 7al Besluit uitvoering Chw biedt provincies de mogelijkheid om instructieregels te stellen voor bestemmingsplannen die strekken tot het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van de fysieke leefomgeving.

Toepasselijk gebieden

Artikel 7al is van toepassing  op de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Afwijking regels

In artikel 7al staat dat:

  • in aanvulling op artikel 4.1 juncto artikel 3.1, eerst lid van de Wro provinciale staten bij verordening regels kunnen stellen over de inhoud van bestemmingsplannen die strekken tot het in onderlinge samenhang:
    • bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur; en
    • doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
  • in afwijking van artikel 4.1a, eerste lid van de Wro bij verordening kan worden bepaald dat gedeputeerde staten, op verzoek van een bestuursorgaan van de gemeente, ontheffing kunnen verlenen van de krachtens het eerste lid vastgestelde regels, voor zover de uitoefening van de taak of bevoegdheid waarvoor ontheffing wordt gevraagd onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot het belang dat wordt gediend met de regel waarvan ontheffing is gevraagd. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.  In de ontheffing kan worden bepaald dat deze geldt voor een daarbij gestelde termijn.
  • van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan gebruik worden gemaakt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bestemmingsplannen kunnen met inachtneming van de verordening, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld tot 1 januari 2024, mits het ontwerp van deze plannen ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de drieëntwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Dit experiment stelt de provincies in staat om nu al te profiteren van de verbeteringen van de Omgevingswet. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op complexe ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofcrisis.

Het voordeel is dat gemaakte ontwerp omgevingsverordeningen niet worden tegengehouden maar met beperkte aanpassingen in een omgevingsverordening met verbrede reikwijdte worden voorbereid. Hiermee draagt dit experiment bij aan een soepele overgang van een verordening als bedoeld in artikle 4.1 van de Wro naar de integrale omgevingsverordening.