Zorgvuldige veehouderij (7q)

Artikel 7q van het Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om bedrijven die geen ontwikkelplannen hebben maatwerkvoorschriften voor te schrijven.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor de gemeente Nederweert.

Afwijking regels

Artikel 7q bepaalt dat:

 • ondanks wat er staat in het Besluit emissiearme huisvesting
 • en paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • burgemeester en wethouders vanaf de inwerkingtreding van dit artikel
 • tot 24 september 2031
 • bij een beschikking maatregelen kunnen voorschrijven
 • die de emissie van geur of van zwevende deeltjes verminderen
 • vanuit dierenverblijven, waarin men landbouwhuisdieren houdt
 • als blijkt dat de nadelige gevolgen van deze emissie voor het milieu
 • gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu
 • of gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu
 • verder kunnen of moeten worden beperkt.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de twaalfde tranche van het Besluit uitvoering Chw.

In de 14e tranche wijzigde de wetgever 'voor de duur van 15 jaar' in 'tot 24 september 2031'.

Achtergrondinformatie

De gemeente krijgt de mogelijkheid om bedrijven die geen ontwikkelplannen hebben maatwerkvoorschriften voor te schrijven. De overbelasting van geur en fijnstof in de gemeente wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat oude stallen niet zijn aangepast aan moderne inzichten.

De gemeente heeft een breder instrumentarium nodig om de overbelasting van geur en fijnstof terug te dringen. Zo kan zij met veehouders toewerken naar een duurzame en innovatieve veehouderij.