Stapsgewijs: procedure bestemmingsplan met procedurele versnellingen Chw

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarop de procedurele versnellingen van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing zijn. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. Ook hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de webpagina overzicht: procedure bestemmingsplan met procedurele versnellingen Chw vindt u in het kort alle handelingen die nodig zijn.

De verschillende fasen in de procedure:

De informatie op deze pagina geldt niet voor:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Awb

Wro

Chw

Kennisgeving

Toepasbaar Basis - Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan staat niet in het schema. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit staat niet in het schema. Dat is een aparte procedure, deze staat in artikel 3.7 Wro.


Ontwerp

Awb

Wro

Chw

Voor
overleg

- Basis - Resultaat

Inhoud en
onder
bouwing

Basis Aanvulling

-

Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling Afwijking Resultaat

Ziens
wijzen

Basis Afwijking - Resultaat


Vaststelling

Awb

Wro

Chw

Reactie op
zienswijzen

Basis Aanvulling - Resultaat

Beslis
termijn
/besluit

- Basis - Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling - Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:


Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wro

Chw

Inwerking
treding

Basis Afwijking - Resultaat

Beroep

Basis Afwijking Afwijking Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling - Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - - Resultaat

Uitspraak

Basis Aanvulling Afwijking Resultaat